SFS 2018:1143 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2018:1143 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS2018-1143.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)2 att 7 kap. 3 och 17 §§, 8 kap. 3 §, 24 kap. 2 § och 42 kap. 25 §

och rubrikerna närmast före 8 kap. 3 § och 42 kap. 25 § ska ha följande

lydelse.

7 kap.
3 §
3 Stiftelser som uppfyller ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskraven

i 4�6 §§ samt ideella föreningar och registrerade trossamfund som förutom

dessa krav även uppfyller öppenhetskravet i 10 § är, med undantag för

kapitalvinster och kapitalförluster, skattskyldiga bara för inkomst av sådan

näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §.

Föreningar och trossamfund som uppfyller kraven i 4�6 och 10 §§ är dock

inte skattskyldiga för

1. sådan inkomst som kommer från en självständig näringsverksamhet

eller en särskild förvaltningsenhet som avser fastighet, om inkomsten till

huvudsaklig del kommer från

a) verksamhet som är ett direkt led i främjandet av sådana ändamål som

avses i 4 § eller som har annan naturlig anknytning till sådana ändamål,

b) verksamhet som avser upplåtelse av rättigheter som uppkommit genom

främjandet av sådana ändamål som avses i 4 §,

c) verksamhet som avser försäljning av skänkta varor och som utnyttjas

som finansieringskälla för ideellt arbete,

d) verksamhet som bedrivs med stöd av 6 kap. spellagen (2018:1138), eller

e) verksamhet som inte avses i c eller d och som av hävd har använts som

finansieringskälla för ideellt arbete, eller

2. inkomst från innehav av en fastighet som tillhör föreningen eller tros-

samfundet och som används i verksamheten på sådant sätt som anges i 3 kap.

4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Vid tillämpningen av andra stycket 1 d ska verksamheten ses som en

självständig näringsverksamhet.

17 §4 Följande juridiska personer är också skattskyldiga bara för inkomst

på grund av innehav av fastigheter:

1

Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

3

Senaste lydelse 2017:907.

4 Senaste lydelse 2013:1106. �ndringen innebär att ⬝

Aktiebolaget Svenska Spel och dess helägda

dotterbolag som bara bedriver spelverksamhet⬝ och ⬝Aktiebolaget Trav och Galopp⬝ tas bort ur

förteckningen.

SFS 2018:1143

Publicerad

den 26 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1143

�

Jernkontoret, så länge kontorets vinstmedel används till allmänt nyttiga

ändamål och utdelning inte lämnas till delägarna,

�

Nobelstiftelsen,

�

Right Livelihood Award Stiftelsen,

�

Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond,

�

Stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond,

�

Stiftelsen Industrifonden,

�

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond,

�

Stiftelsen Norrlandsfonden,

�

Stiftelsen Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och

gemensam säkerhet,

�

Stiftelsen Produktionstekniskt centrum i Borås för tekoindustrin �

PROTEKO,

�

Stiftelsen Svenska bibelsällskapets bibelfond,

�

Stiftelsen Svenska Filminstitutet,

�

Stiftelsen Sveriges Nationaldag,

�

Stiftelsen TCO:s internationella stipendiefond till statsminister Olof

Palmes minne,

�

Stiftelsen UV-huset,

�

Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet,

�

Svenska skeppshypotekskassan,

�

Svenska UNICEF-kommittén,

�

Sveriges export- och investeringsråd, och

�

Sveriges Standardiseringsförbund, så länge dess vinstmedel används till

allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till medlemmarna.

8 kap.
Spelvinster och tävlingsvinster
3 §
5 Vinster i lotterier och kombinationsspel samt vid vadhållning är

skattefria om

�

spelet tillhandahålls av någon som har licens enligt spellagen

(2018:1138) och spelet kräver licens enligt samma lag,

�

spelet tillhandhålls i Sverige och spelet inte kräver licens enligt spel-

lagen, eller

�

spelet tillhandahålls i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området (EES) och spelet inte kräver licens i Sverige.

Vinster vid vinstdragning på premieobligation är skattefria om vinst-

dragningen avser svenska premieobligationer eller om premieobligationen

ställts ut i en stat inom EES.

24 kap.
2 §
6 I inkomstslaget näringsverksamhet tillämpas bestämmelserna i

inkomstslaget kapital om

�

utnyttjande av företrädesrätt till teckning av vinstandelslån eller

kapitalandelslån i 42 kap. 15 §,

�

utdelning av andelar i dotterbolag i 42 kap. 16 §,

�

utbetalningar vid minskning av aktiekapital eller reservfond och lik-

nande förfaranden i 42 kap. 17 §,

�

utskiftning från ideella föreningar i 42 kap. 18 §,

�

utskiftning från ekonomiska föreningar i 42 kap. 19�21 §§,

5

Senaste lydelse 2008:1322. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

6

Senaste lydelse 2011:1271.

background image

3

SFS 2018:1143

�

emission i ekonomiska föreningar i 42 kap. 21 a §,

�

utdelning från delägarbeskattade utländska juridiska personer i

42 kap. 22 §,

�

utdelning och utskiftning från dödsbon efter personer som var begränsat

skattskyldiga vid dödsfallet i 42 kap. 23 §,

�

skattetillgodohavanden i 42 kap. 24 §,

�

spel i 42 kap. 25 §, och

�

schablonintäkt i 42 kap. 43 §.

42 kap.
Spel
25 §
7 Vinst i lotteri, kombinationsspel och pyramidspel samt vid vadhåll-

ning ska tas upp om vinsten överstiger 100 kronor och inte är skattefri enligt

8 kap. 3 §. Den vinst som ska tas upp beräknas som skillnaden mellan de

sammanlagda vinsterna och insatserna under beskattningsåret hos samma

spelanordnare.

Utgifter för att delta i lotteri, kombinationsspel, vadhållning och pyramid-

spel får inte dras av.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande för förhållanden som hän-

för sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic

(Finansdepartementet)

7

Senaste lydelse 2008:1322.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.