SFS 2018:1162 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2018:1162 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS2018-1162.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)2

dels att 10 kap. 3 § och 42 kap. 19 och 20 a §§ och rubriken närmast före

42 kap. 19 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 kap. 16 § och 42 kap. 19 a §,

och närmast före 11 kap. 16 § en ny rubrik av följande lydelse.

10 kap.
3 §
3 Till inkomstslaget tjänst räknas

1. utdelningar och kapitalvinster på aktier m.m., i den utsträckning som

anges i 57 kap., i företag som är eller har varit fåmansföretag,

2. kapitalvinster på andelar i ett svenskt handelsbolag i den utsträckning

som anges i 50 kap. 7 §,

3. penninglån som avses i 11 kap. 45 §,

4. avskattning av pensionsförsäkring enligt bestämmelserna i 58 kap.

19 och 19 a §§,

5. avskattning av pensionssparkonto enligt bestämmelserna i 58 kap.

33 §,

6. avskattning av avtal om tjänstepension enligt bestämmelserna i 58 kap.

19 och 19 a §§, och

7. den del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § när en medlem har

gått ur en ekonomisk förening.

11 kap.
Vissa utbetalningar när en medlem har gått ur en ekonomisk förening
16 §
4 Ett belopp som betalas ut till en fysisk person som har gått ur en

sådan ekonomisk förening som avses i 10 kap. 11 § andra stycket lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar ska tas upp till den del beloppet över-

stiger dennes inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlems-

insatser.

Första stycket gäller inte om

�

andelen i den ekonomiska föreningen räknas som tillgång i närings-

verksamheten enligt 13 kap. 7 § för den fysiska personen, eller

�

den fysiska personen är en investerande medlem.

1

Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

3

Senaste lydelse 2009:1412.

4

Tidigare 16 § upphävd genom 2008:822.

SFS 2018:1162

Publicerad

den 26 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1162

42 kap.
Utskiftningar och vissa andra utbetalningar från ekonomiska föreningar
19 §5 Vad som, utöver inbetald insats, skiftas ut till en medlem i en svensk

ekonomisk förening i samband med att föreningen upplöses behandlas som

utdelning, om det inte framgår något annat av 20 eller 21 §.

19 a § Ett belopp som, utöver inbetald insats, betalas ut till en medlem som

har gått ur en kooperativ hyresrättsförening behandlas som utdelning.

Detsamma gäller ett belopp som betalas ut från en sådan svensk ekono-

misk förening som avses i 10 kap. 11 § andra stycket lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar till en medlem som har gått ur föreningen, till den

del beloppet överstiger den inbetalda eller genom insatsemission tillgodo-

förda insatsen, om inte utbetalningen ska tas upp enligt 11 kap. 16 §.

20 a § Vid tillämpning av bestämmelserna i 19�20 §§ ska ett utländskt

bolag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området (EES) och som motsvarar en svensk ekonomisk förening behandlas

som en sådan. Vid tillämpning av bestämmelserna i 20 § ska ett utländskt

bolag som hör hemma i en stat inom EES och som motsvarar ett svenskt

aktiebolag behandlas som ett sådant.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt

(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 2016:115.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.