SFS 2009:536 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2009:536 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
090536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 44 kap. 14 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 67 kap. 13 a�13 c §§, av

följande lydelse.

44 kap.

14 §

Med omkostnadsbelopp avses, om inte annat föreskrivs, utgifter för

anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (för-
bättringsutgifter
).

Utgifter för arbete enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§ ska inte ingå i omkost-

nadsbeloppet till den del skattereduktion har tillgodoräknats enligt 67 kap.

67 kap.

13 a §

Som hushållsarbete räknas vid tillämpningen av detta kapitel även

reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av ett småhus eller en ägarlä-
genhet som ägs av den som begär skattereduktion. Med ägare avses även den
som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska likställas
med ägare.

13 b §

Som hushållsarbete räknas vid tillämpningen av detta kapitel även

reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av en lägenhet som upplåtits
med bostadsrätt om följande förutsättningar är uppfyllda:

1. Lägenheten innehas av den som begär skattereduktion.
2. Arbetet utförs i lägenheten och det avser sådana åtgärder som bostads-

rättshavaren svarar för.

�ven arbete som utförs i en lägenhet som upplåtits till en medlem eller

delägare i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag omfattas av första
stycket.

1 Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2009:536

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:536

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

13 c §

Som hushållsarbete räknas inte

1. arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner och an-

dra inventarier vid tillämpningen av 13 a eller 13 b §,

2. arbete för vilket försäkringsersättning lämnats,
3. arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats från staten,

en kommun eller ett landsting, eller

4. om- eller tillbyggnad av ett småhus för vilket fastighetsavgift inte har

tagits ut enligt 6 § lagen (2007:1348) om kommunal fastighetsavgift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering.

2. Den upphävda lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete

tillämpas på sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt 67 kap. 13 a
och 13 b §§ dock alltjämt i fråga om

� arbete som har utförts och betalats under tidsperioden 8 december 2008�

30 juni 2009,

� arbete som har utförts efter den 30 juni 2009 men som har betalats före

den 1 juli 2009,

� arbete som har utförts före den 1 juli 2009 men som har betalats efter

den 30 juni 2009, samt

� förmån av arbete som har tillhandahållits den skattskyldige under tids-

perioden 8 december 2008�30 juni 2009.

3. Bestämmelserna i 67 kap. 13 c § 4 tillämpas på arbete som har utförts

efter den 30 juni 2009 oavsett när arbetet har betalats.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.