SFS 2019:450 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2019:450 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS2019-450.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 67 kap. 19 § inkomstskattelagen
(1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

67 kap.
19 §
3 Skattereduktionen uppgår till

1. belopp motsvarande den preliminära skattereduktion som avses i 18 §

första stycket 1,

2. 50 procent av underlaget enligt 18 § första stycket 2 till den del det

avser sådant hushållsarbete som anges i 13 § och 30 procent av underlaget
till den del det avser annat hushållsarbete, och

3. belopp motsvarande de arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning

för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration
enligt 18 § första stycket 3.

Den sammanlagda skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor

för ett beskattningsår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:89, bet. 2018/19:SkU20, rskr. 2018/19:247.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2015:775.

SFS

2019:450

Publicerad
den

13 juni 2019

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.