SFS 2020:321 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2020:321 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS2020-321.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 47 kap. 7 och 8 §§ inkomst-
skattelagen (1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

47 kap.
7 §
3 Om den skattskyldige förvärvar en ersättningsbostad före utgången av
det år då han avyttrar ursprungsbostaden och bosätter sig där senast den
2 maj året därefter, beräknas uppskovsbeloppet på följande sätt.

1. Om ersättningen för ersättningsbostaden är minst lika stor som ersätt-

ningen för ursprungsbostaden, motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten
ökad med tidigare uppskovsbelopp.

2. Om ersättningen för ersättningsbostaden understiger ersättningen för

ursprungsbostaden, motsvarar uppskovsbeloppet så stor del av kapital-
vinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp som ersättningen för ersätt-
ningsbostaden utgör av ersättningen för ursprungsbostaden. Beloppet ska
alltså beräknas enligt följande formel:

(kapitalvinsten + tidigare
uppskovsbelopp) x

ersättningen för ersättningsbostaden
ersättningen för ursprungsbostaden

3. Om ersättningsbostaden är en fastighet och om den skattskyldige har

haft eller avser att ha utgifter för ny-, till- eller ombyggnad av ersättnings-
bostaden under tiden mellan den 2 maj året efter det år då han avyttrade
ursprungsbostaden och den 2 maj andra året efter avyttringen, motsvarar
uppskovsbeloppet kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp, om
den skattskyldige begär det.

Ett uppskovsbelopp enligt första stycket får inte överstiga ett belopp som

motsvarar 3 000 000 kronor multiplicerat med den skattskyldiges andel av
bostaden. �verskjutande del ska tas upp till beskattning.

8 §4 Om den skattskyldige inte förvärvar en ersättningsbostad före ut-
gången av det år då han avyttrar ursprungsbostaden eller inte bosätter sig på
en ersättningsbostad senast den 2 maj året därefter, motsvarar uppskovs-
beloppet kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp.

Ett uppskovsbelopp enligt första stycket får inte överstiga ett belopp som

motsvarar 3 000 000 kronor multiplicerat med den skattskyldiges andel av
bostaden. �verskjutande del ska tas upp till beskattning.

1 Prop. 2019/20:94, bet. 2019/20:SkU18, rskr. 2019/20:252.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2016:1257.

4 Senaste lydelse 2009:1409.

SFS

2020:321

Publicerad
den

21 maj 2020

background image

2

SFS

2020:321

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. Lagen tillämpas första gången på avyttringar som görs efter den 30 juni

2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.