SFS 2020:1076 Lag om ändring i lagen (2020:1075) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2020:1076 Lag om ändring i lagen (2020:1075) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS2020-1076.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:

1075) om ändring i

inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 40 kap. 1 § inkomstskatte

-

lagen (1999:1229) i stället för lydelsen enligt lagen (2020:

1075) om

ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

40 kap.
1 §
I detta kapitel finns

� en huvudregel i 2 §,
� definitioner i 3�8 §§,
� bestämmelser om begränsningar i rätten till avdrag för underskott hos

företag efter ägarförändringar i 9�19 d §§,

� bestämmelser om begränsningar i rätten till avdrag för underskott vid

konkurs, ackord, skuldsanering, F-skuldsanering och nedskrivning av rele-
vanta kapitalinstrument utanför resolution i 20 och 21 §§,

� bestämmelser om begränsningar i rätten till avdrag för underskott efter

överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut i 22 §,

� bestämmelser om avdrag efter ombildningar i 23 §, och
� hänvisningar i 24 §.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Elisabeth Sheikh
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:23, bet. 2020/21:SkU9, rskr. 2020/21:77.

SFS

2020:1076

Publicerad
den

2 december 2020

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.