SFS 2021:1158 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2021:1158 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS2021-1158.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i inkomstskattelagen
(1999:1229)2 ska införas en ny paragraf, 11 kap. 12 a §, och närmast före
11 kap. 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

11 kap.
Cykel
12 a §
Förmån av cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren för privat bruk
ska tas upp bara till den del värdet av förmånen överstiger 3 000 kronor.

Första stycket gäller under förutsättning att förmånserbjudandet riktar sig

till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen.

Med cykel avses sådana fordon som omfattas av punkt 1 eller 2 i

definitionen av cykel i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Bestämmelsen i 11 kap. 12 a § tillämpas första gången på förmån som

tillhandahålls efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:34, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46.
2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS

2021:1158

Publicerad
den

7 december 2021

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.