SFS 2009:768 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2009:768 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
090768.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 16 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

7 kap.

16 §

Följande juridiska personer är skattskyldiga bara för inkomst på

grund av innehav av fastigheter:

� akademier,
� allmänna undervisningsverk,
� studentkårer vid statliga universitet och högskolor som avses i 4 kap. 8 §

högskolelagen (1992:1434) och nationer vid Uppsala universitet eller Lunds
universitet som avses i 4 kap. 15 § högskolelagen samt samarbetsorgan för
sådana sammanslutningar med ändamål att sköta de uppgifter som samman-
slutningarna enligt högskolelagen eller föreskrift som meddelats med stöd av
högskolelagen ansvarar för,

� regionala utvecklingsbolag som med stöd av 1 § lagen (1994:77) om be-

slutanderätt för regionala utvecklingsbolag fått rätt att pröva frågor om stöd
till näringsidkare samt moderbolag till sådana utvecklingsbolag,

� arbetslöshetskassor,
� personalstiftelser som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pen-

sionsutfästelse m.m. och vars ändamål uteslutande är att lämna understöd
vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall,

� stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare

och arbetstagare med ändamål att lämna avgångsersättning till friställda ar-
betstagare eller främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit upp-
sagda eller löper risk att bli uppsagda till följd av driftsinskränkning, före-
tagsnedläggning eller rationalisering av företags verksamhet eller med ända-
mål att lämna permitteringslöneersättning, och

� bolag eller annan juridisk person som uteslutande har till uppgift att

lämna permitteringslöneersättning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010. �ldre bestämmelser gäller för

inkomster som hänför sig till tid före ikraftträdandet.

1 Prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2009:768

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:768

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

2. Vid tillämpning av 7 kap. 21 § gäller att bedömningen av skattskyldig-

heten ska göras med utgångspunkt i 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) i dess lydelse efter den 30 juni 2010 i fråga om inkomster som
hänför sig till tid efter den 30 juni 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.