SFS 2010:202 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2010:202 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
100202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 18 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 13 § samt rubriken närmast

före 8 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

8 kap.

Ersättningar till nyanlända invandrare

13 §

Ersättningar enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa

nyanlända invandrare är skattefria.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010 och tillämpas första gång-

en vid 2011 års taxering.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för introduktionsersättningar enligt

lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra
utlänningar.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2010:202

Utkom från trycket
den 30 mars 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.