SFS 2010:1378 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2010:1378 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
101378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 62 kap. 6 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

62 kap.

6 §

Allmänt avdrag ska göras för obligatoriska utländska socialförsäk-

ringsavgifter under förutsättning att

1. den avgiftsgrundande intäkten ska tas upp som intäkt för beskattnings-

året i Sverige, och

2. den skattskyldige på grund av utfört arbete enligt slutligt fastställd debi-

tering eller liknande ska betala avgifterna

� i överensstämmelse med den konvention som avses i lagen (2004:114)

om nordisk konvention om social trygghet, eller

� till följd av att den skattskyldige enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de so-
ciala trygghetssystemen

3 ska omfattas av ett annat lands lagstiftning om so-

cial trygghet.

Om avgifterna sätts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget

tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas från och med

den 1 maj 2010.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i de fall rådets förordning (EEG)

nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social
trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar
inom gemenskapen

4 gäller för den skattskyldige.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

4 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

SFS 2010:1378

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.