SFS 2011:1204 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2011:1204 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
111204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 kap. 22 a § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

17 kap.

22 a §

3

Elcertifikat behandlas som lagertillgångar om den skattskyldige

1. innehar en sådan anläggning som berättigar den skattskyldige att bli

tilldelad elcertifikat enligt 2 kap. lagen (2011:1200) om elcertifikat, eller

2. i näringsverksamhet är kvotpliktig enligt 4 kap. lagen om elcertifikat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2006:983.

SFS 2011:1204

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.