SFS 2011:1271 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2011:1271 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
111271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens

1 beslut föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 6 kap. 16 a § och 39 kap. 20 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 39 kap. 20 § ska utgå,
dels att nuvarande 57

kap. 20 a�20 c §§ ska betecknas 57

kap.

20 b�20 d §§,

dels att 1 kap. 11 §, 3 kap. 19 §, 6 kap. 5 §, 7 kap. 6 och 10 §§, 11 kap.

22 §, 12 kap. 2 §, 15 kap. 1 §, 16 kap. 9 och 17 §§, 17 kap. 15 §, 24 kap. 2
och 11 §§, 30 kap. 1 §, 38 a kap. 23 §, 39 kap. 1 och 14 §§, 41 kap. 11 §,
42 kap. 4 och 30 §§, 48 kap. 7 §, 52 kap. 3 §, 57 kap. 11, 12, 16 och 22 §§,
61 kap. 8 a §, 65 kap. 2 och 10 §§ samt 67 kap. 2 och 13 c §§ ska ha följande
lydelse,

dels att rubriken närmast efter 39 kap. 13 f § ska lyda ⬝Investment-

företag⬝,

dels att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:1175) om

ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2005:1136) om

ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 6 kap. 16 a § ska sättas närmast efter 6 kap.

12 §,

dels att rubriken närmast före 57 kap. 20 a § ska sättas närmast före nya

57 kap. 20 b §,

dels att det i lagen ska införas trettio nya paragrafer, 6 kap. 13 §, 42 kap.

24 a och 35�44 §§, 44 kap. 8 a, 8 b, 22 a�22 e och 34 a §§, 48 a kap. 10 a §,
57 kap. 11 a och 20 a §§ samt 67 kap. 20�26 §§, samt närmast före 42 kap.
24 a, 35 och 43 §§, 44 kap. 8 a och 22 a §§ samt 67 kap. 20 och 23�26 §§
nya rubriker, av följande lydelse.

1 kap.

11 §

3

Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap.

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

2 Lagen omtryckt 2008:803.
Senaste lydelse av
39 kap. 20 § 2011:937
rubriken närmast före 39 kap. 20 § 2011:937.

3 Senaste lydelse 2009:197.

SFS 2011:1271

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1271

Bestämmelser om beräkningen av skatt på ackumulerad inkomst finns i

66 kap.

Bestämmelser om skattereduktion för underskott av kapital, arbetsinkomst

(jobbskatteavdrag), allmän pensionsavgift, sjöinkomst, hushållsarbete och
gåva finns i 67 kap.

3 kap.

19 §

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst på

sådana tillgångar och förpliktelser som avses i andra stycket, om han vid nå-
got tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregåen-
de tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här.
Skattskyldigheten gäller oavsett i vilket inkomstslag kapitalvinsten ska tas
upp. Skattskyldigheten gäller också belopp som motsvarar en kapitalvinst
och som enligt 51 kap. 3 och 4 §§ ska tas upp i inkomstslaget näringsverk-
samhet.

Skattskyldigheten enligt första stycket omfattar delägarrätter enligt

48 kap. 2 §, andelar i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade
juridiska personer. Skattskyldigheten omfattar dock inte

1. andelar i investeringsfonder, eller
2. delägarrätter som förvaras på ett investeringssparkonto, förutom till-

gångar som avses i 42 kap. 38 §.

Undantaget från skattskyldighet i andra stycket 2 gäller inte kapitalvinster

på andra delägarrätter än andelar i investeringsfonder som anses ha avyttrats
enligt 44 kap. 8 a §.

Vid tillämpningen av denna paragraf gäller att
1. delägarrätter som getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i ut-

landet delägarbeskattad juridisk person bara omfattas om de förvärvats un-
der tiden som den skattskyldige har varit obegränsat skattskyldig i Sverige,
och

2. delägarrätter och andelar som har ersatt delägarrätter eller andelar som

avses i 1 ska anses förvärvade vid samma tidpunkt som det ursprungliga för-
värvet.

Vad som sägs i fjärde stycket tillämpas inte i fråga om delägarrätter som

getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i utlandet delägarbeskattad
juridisk person som har ersatt svenska delägarrätter och andelar i svenska
handelsbolag.

6 kap.

5 §

Svenska investeringsfonder är inte skattskyldiga för inkomst av till-

gångar som ingår i fonden.

13 §

Utländska investeringsfonder är inte skattskyldiga för inkomst av till-

gångar som ingår i fonden.

7 kap.

6 §

Stiftelsen ska, sett över en period av flera år, bedriva en verksamhet

som skäligen motsvarar avkastningen av stiftelsens tillgångar.

background image

3

SFS 2011:1271

Vid beräkningen av avkastningen av stiftelsens tillgångar ska schablon-

intäkt enligt 42 kap. 43 § inte ingå.

10 §

Föreningen ska, sett över en period av flera år, bedriva en verksamhet

som skäligen motsvarar avkastningen av föreningens tillgångar.

Vid beräkningen av avkastningen av föreningens tillgångar ska scha-

blonintäkt enligt 42 kap. 43 § inte ingå.

11 kap.

22 §

Experter, forskare eller andra nyckelpersoner ska inte ta upp sådan

del av lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån och sådana ersätt-
ningar för utgifter som avses i 23 §, om arbetet avser

1. specialistuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå

att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet,

2. kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inrikt-

ning eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att
rekrytera inom landet, eller

3. företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckel-

position i ett företag.

Första stycket gäller bara om
� arbetsgivaren hör hemma i Sverige eller är ett utländskt företag med fast

driftställe i Sverige,

� arbetstagaren inte är svensk medborgare,
� arbetstagaren inte varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon

gång under de fem kalenderår som föregått det kalenderår då arbetet påbör-
jas, och

� vistelsen i Sverige är avsedd att vara högst fem år.
Vid tillämpning av första stycket ska villkoren anses uppfyllda för en ar-

betstagare, om lön och annan ersättning för arbetet i Sverige per månad
överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas.

Denna paragraf tillämpas bara under de tre första åren av den tids-

begränsade vistelsen.

12 kap.

2 §

4

Utgifter som avses i följande paragrafer ska dras av utan någon

beloppsmässig begränsning, nämligen utgifter

� vid tjänsteresor enligt 5�17 §§,
� vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning enligt 18�

22 och 31 §§,

� för hemresor enligt 24 och 31 §§,
� för egenavgifter enligt 36 §, och
� i hobbyverksamhet enligt 37 §.
Första stycket gäller också i fråga om utgifter för resor i tjänsten som före-

tas med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil.

Utgifter för inställelseresor enligt 25 § och för resor mellan bostaden och

arbets- och utbildningsplatsen enligt 26�31 §§ ska dras av bara till den del

4 Senaste lydelse 2008:1322.

background image

4

SFS 2011:1271

kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 10 000 kronor.
�vriga utgifter ska dras av bara till den del kostnaderna under beskatt-
ningsåret sammanlagt överstiger 5 000 kronor.

15 kap.

1 §

5

Ersättningar för varor, tjänster och inventarier, avkastning av till-

gångar, kapitalvinster samt alla andra inkomster i näringsverksamheten ska
tas upp som intäkt.

Utöver bestämmelserna i detta kapitel finns bestämmelser om inkomster i

8, 17�39, 44�48, 49�52, 55 och 60 kap. I 42 kap. 43 och 44 §§ finns även
bestämmelser om schablonintäkt vid innehav av andelar i investeringsfond.

Bestämmelser om värdering av inkomster i annat än pengar finns i 61 kap.

16 kap.

9 §

Utgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få bety-

delse för den huvudsakliga näringsverksamheten eller verksamheten i övrigt
ska dras av. Detta gäller även utgifter för att få information om sådan forsk-
ning och utveckling.

Bestämmelserna i denna lag om att utgifter för anskaffning av vissa till-

gångar ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag tillämpas också på
utgifter som avses i första stycket.

17 §

Särskilda skatter och avgifter som avser näringsverksamheten ska

dras av. Om skatten eller avgiften sätts ned, ska motsvarande del av avdraget
återföras det beskattningsår då debiteringen ändras.

Avkastningsskatt som beräknas på avsättning i balansräkning med till-

lämpning av 3 a § fjärde stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel ska dras av. Om skatten sätts ned, ska motsvarande del av av-
draget återföras det beskattningsår då debiteringen ändras. Om skatten sätts
ned genom avräkning av utländsk skatt, hindrar detta inte att hela skattebe-
loppet dras av.

Andra stycket tillämpas också på avkastningsskatt som med tillämpning

av 3 a § nionde stycket lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel beräk-
nas på värdet av ett avtal om tjänstepension med villkor som innebär att det
utländska tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en pensionsstiftelse en-
ligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

I 29�31 §§ finns bestämmelser om egenavgifter.

17 kap.

15 §

6

Fusion eller delning av investeringsfonder enligt 8 kap. 1, 24 och

25 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder ska inte leda till att delägarna
ska ta upp en intäkt. Detsamma gäller när en specialfond ombildas till en
värdepappersfond. Ersättning i pengar ska dock tas upp som intäkt det be-
skattningsår fusionen eller delningen sker.

5 Senaste lydelse 2009:1409.

6 Senaste lydelse 2011:937. �ndringen innebär att femte stycket upphävs.

background image

5

SFS 2011:1271

Efter en fusion eller delning anses som anskaffningsvärde för de nya

andelarna det anskaffningsvärde som sammanlagt gällde för de äldre ande-
larna. Om en fond delas och den skattskyldige får andelar i mer än en nybil-
dad fond, ska det anskaffningsvärde som gällde för de äldre andelarna förde-
las på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders värde vid
delningen.

Det som sägs om fusion i första och andra styckena gäller även vid en

gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 17 § lagen om investeringsfonder.

Första�tredje styckena gäller även sådana utländska investeringsfonder

som har bildats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/
65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar
som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper
(fondföretag), när respektive fond hör hemma i en stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet om fusionen, den gränsöverskridande fusionen
eller delningen har skett i enlighet med lagstiftningen i den berörda staten el-
ler de berörda staterna.

24 kap.

2 §

I inkomstslaget näringsverksamhet tillämpas bestämmelserna i

inkomstslaget kapital om

� utnyttjande av företrädesrätt till teckning av vinstandelslån eller kapital-

andelslån i 42 kap. 15 §,

� utdelning av andelar i dotterbolag i 42 kap. 16 §,
� utbetalningar vid minskning av aktiekapital eller reservfond och lik-

nande förfaranden i 42 kap. 17 §,

� utskiftning från ideella föreningar i 42 kap. 18 §,
� utskiftning från ekonomiska föreningar i 42 kap. 19�21 §§,
� emission i ekonomiska föreningar i 42 kap. 21 a §,
� utdelning från delägarbeskattade utländska juridiska personer i 42 kap.

22 §,

� utdelning och utskiftning från dödsbon efter personer som var begränsat

skattskyldiga vid dödsfallet i 42 kap. 23 §,

� skattetillgodohavanden i 42 kap. 24 §,
� lotterier i 42 kap. 25 §, och
� schablonintäkt i 42 kap. 43 §.

11 §

Bestämmelser om i vilka fall lämnad utdelning ska dras av finns för

� investmentföretag i 39 kap. 14 §,
� kooperativa föreningar i 39 kap. 22�24 §§,
� sambruksföreningar i 39 kap. 28 §,
� samfälligheter i 39 kap. 29 §, och
� Sparbankernas säkerhetskassa i 39 kap. 31 §.

30 kap.

1 §

7

Avdrag får göras enligt bestämmelserna i detta kapitel för belopp som

sätts av till periodiseringsfond.

7 Senaste lydelse 2009:1060.

background image

6

SFS 2011:1271

Avdrag får dock inte göras av privatbostadsföretag och investmentföretag.

Avdrag får inte heller göras av den som är begränsat skattskyldig enligt
3 kap. 18 § första stycket 2 eller 6 kap. 11 § första stycket 4 och som är bo-
satt i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

38 a kap.

23 §

8

När det gäller beskattningen av ägare till andelar i det överlåtande

företaget vid en partiell fission finns särskilda bestämmelser om

� beräkning av anskaffningsvärdet för andelar i det övertagande och det

överlåtande företaget i 17 kap. 7 a §,

� utdelning i 24 kap. 3 a § och 42 kap. 16 b §,
� beräkning av omkostnadsbeloppet för andelar i det övertagande och

överlåtande företaget i 48 kap. 18 a och 18 c §§,

� turordning vid avyttring i 48 kap. 18 b §, och
� kvalificerade andelar i 57 kap. 7�7 c, 12 a, 15, 20 b�20 d, 23 a, 24 och

24 a §§.

39 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

� försäkringsföretag i 2�13 §§,
� utländska tjänstepensionsinstitut i 13 a�13 f §§,
� investmentföretag i 14�19 §§,
� kooperativa föreningar i 21�24 §§,
� privatbostadsföretag i 25�27 §§,
� sambruksföreningar i 28 §,
� samfälligheter i 29 §, och
� sparbanker och Sparbankernas säkerhetskassa i 30 och 31 §§.

14 §

För investmentföretag gäller, utöver vad som följer av övriga bestäm-

melser i denna lag, följande:

1. Kapitalvinster på delägarrätter ska inte tas upp och kapitalförluster på

delägarrätter får inte dras av. Om ett investmentföretag avyttrar en delägar-
rätt som hade varit näringsbetingad om investmentföretaget i stället hade
varit ett sådant ägarföretag som kan inneha en näringsbetingad andel enligt
24 kap. 13 §, ska ersättningen tas upp som kapitalvinst om delägarrätten
hänför sig till ett skalbolag som avses i 25 a kap. 9 § eller om det sker ett
återköp enligt 25 a kap. 18 §. Vid bedömningen om ersättningen ska tas upp
som kapitalvinst tillämpas bestämmelserna i 25 a kap. 10�18 §§.

2. Ett belopp som för helt år motsvarar 1,5 procent av värdet på delägar-

rätter vid beskattningsårets ingång ska tas upp. Egna aktier eller optioner,
terminer eller liknande instrument vars underliggande tillgångar består av
investmentföretagets egna aktier ska inte räknas in i underlaget. I underlaget
ska inte heller räknas in andelar och aktiebaserade delägarrätter om en
kapitalvinst inte skulle ha tagits upp enligt bestämmelsen i 25 a kap. 5 § om
andelen eller den aktiebaserade delägarrätten hade avyttrats vid beskatt-
ningsårets början och investmentföretaget i stället hade varit ett sådant

8 Senaste lydelse 2008:1064.

background image

7

SFS 2011:1271

ägarföretag som kan inneha en näringsbetingad andel enligt 24 kap. 13 §.
Vid bedömningen om en kapitalvinst inte skulle ha tagits upp ska bortses
från bestämmelsen om skalbolagsbeskattning i 25 a kap. 9 §.

3. Utdelning som företaget lämnar ska dras av. Sådan utdelning av andelar

i ett dotterbolag som avses i 42 kap. 16 § ska dock inte dras av.

Den utdelning som ska dras av enligt första stycket 3 ska dras av som

kostnad det beskattningsår som beslutet om utdelning avser.

41 kap.

11 §

Räntekompensation som enligt 42 kap. 8 § behandlas som ränta ska

dras av som kostnad det beskattningsår då räntan enligt skuldebrevet ska be-
talas. Om förvärvaren i sin tur avyttrar skuldebrevet innan räntan ska betalas,
ska räntekompensationen dock dras av som kostnad redan det beskattningsår
då denna avyttring ska tas upp som intäkt.

Av 42 kap. 24 a § framgår att förvärvaren av ett skuldebrev i vissa fall inte

får dra av räntekompensation som kostnad om skuldebrevet har förvarats på
förvärvarens investeringssparkonto.

42 kap.

4 §

Inkomster som hänför sig till tillgångar på sådant pensionssparkonto

som avses i 1 kap. 2 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
ska inte tas upp. Utgifter och kapitalförluster som avser tillgångarna får inte
dras av. I lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel finns be-
stämmelser om avkastningsskatt på tillgångar på sådana konton.

Ränta på förfallna men inte utbetalda belopp från sådan pensionsförsäk-

ring eller annan försäkring som avses i 9 § andra stycket lagen om avkast-
ningsskatt på pensionsmedel ska inte heller tas upp.

Avdrag för viss räntekompensation

24 a §

Räntekompensation som enligt 8 § behandlas som ränta ska inte

dras av om det förvärvade skuldebrevet efter förvärvet, men före eller under
det beskattningsår som räntekompensationen enligt 41 kap. 11 § ska dras av
som kostnad, har förvarats på ett investeringssparkonto.

30 §

9

Ersättningar när en privatbostadsfastighet eller en privatbostad upp-

låts samt ersättningar när produkter från sådana fastigheter eller bostäder av-
yttras ska tas upp. Detsamma gäller ersättningar när en bostad som innehas
med hyresrätt upplåts.

Utgifterna för upplåtelsen eller produkterna får inte dras av. I stället ska

avdrag göras med 21 000 kronor per år för varje privatbostadsfastighet, pri-
vatbostad eller hyreslägenhet. Om ersättningen avser upplåtelse, ska ytterli-
gare avdrag göras hos upplåtaren enligt bestämmelserna i 31 §. Avdraget får
inte i något fall vara högre än intäkten.

9 Senaste lydelse 2010:1826.

background image

8

SFS 2011:1271

Schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto

35 §

Med investeringssparkonto avses ett konto som avses i lagen

(2011:1268) om investeringssparkonto.

36 §

Den som under kalenderåret har innehaft ett investeringssparkonto för

vilket ett kapitalunderlag ska beräknas enligt 37�41 §§ ska ta upp en scha-
blonintäkt. Intäkten ska beräknas till kapitalunderlaget enligt 37�41 §§
multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november närmast före
det aktuella kalenderåret.

37 §

Kapitalunderlaget utgörs av en fjärdedel av summan av mark-

nadsvärdet av

1. tillgångar som vid ingången av varje kvartal under kalenderåret för-

varas på investeringssparkontot,

2. kontanta medel som betalas in till investeringssparkontot under kalen-

deråret,

3. investeringstillgångar enligt lagen (2011:1268) om investerings-

sparkonto som den som innehar investeringssparkontot under kalenderåret
överför till kontot, om överföringen inte sker från ett annat investeringsspar-
konto, och

4. investeringstillgångar enligt lagen om investeringssparkonto som under

kalenderåret överförs till kontot från någon annans investeringssparkonto
om tillgångarna inte överförs med tillämpning av 13 § första stycket 1
samma lag.

Vid beräkningen av kapitalunderlaget enligt första stycket ska man beakta

marknadsvärdet vid ingången av varje kvartal av de tillgångar som förvaras
på investeringssparkontot respektive marknadsvärdet av varje inbetalad eller
överförd tillgång när de förtecknas på kontot.

38 §

Följande tillgångar ska inte ingå i det värde som avses i 37 § första

stycket 1:

1. kontofrämmande tillgångar som förvaras på investeringssparkontot

med stöd av 18 § lagen (2011:1268) om investeringssparkonto,

2. kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § lagen om investeringsspar-

konto, och

3. kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto i

strid med 17 § lagen om investeringssparkonto.

39 §

Som inbetalning avses vid tillämpning av 37 § första stycket 2 inte in-

betalning av

1. ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid överlåtelse på

tillgångar som förvaras på investeringssparkontot,

2. ersättning vid sådan överlåtelse som avses i 22 § första stycket 1�7 la-

gen (2011:1268) om investeringssparkonto av tillgångar som förvaras på
investeringssparkontot,

3. kontanta medel som överförs från ett annat eget investeringssparkonto,

eller

4. kontanta medel som investeringsföretaget som för investeringsspar-

kontot har växlat mot valuta som har förvarats på kontot.

background image

9

SFS 2011:1271

40 §

Om en överföring av tillgångar från ett investeringssparkonto till ett

annat investeringssparkonto medför att tillgångarna inte förvaras på något av
dessa konton vid ingången av kvartalet efter det då tillgångarna avfördes
från det överförande kontot, ska de överförda tillgångarnas marknadsvärde
när de förtecknas på det mottagande kontot öka summan som avses i 37 §
första stycket 1 avseende det mottagande kontot.

41 §

Marknadsvärdet av tillgångar som avses i 37 och 40 §§ ska ligga till

grund för beräkningen av kapitalunderlaget bara om den som har innehaft ett
investeringssparkonto varit obegränsat skattskyldig vid tidpunkten för de
situationer som avses i dessa paragrafer.

42 §

Utdelning, kapitalvinst och annan avkastning på tillgångar som förva-

ras på ett investeringssparkonto ska inte tas upp. Utgifter och kapitalförluster
som avser sådana tillgångar får inte dras av.

Första stycket gäller inte
1. tillgångar som avses i 38 §,
2. kapitalvinster eller kapitalförluster på tillgångar som anses ha avyttrats

enligt 44 kap. 8 a eller 8 b §, eller

3. ränta på kontanta medel som helt eller delvis avser ett kalenderår då

räntesatsen som legat till grund för räntans beräkning någon gång överstigit
statslåneräntan vid utgången av november närmast före det kalenderåret.

Schablonintäkt vid innehav av andelar i en investeringsfond

43 §

Den som vid ingången av ett kalenderår har ägt andelar i en inve-

steringsfond ska ta upp en schablonintäkt. Intäkten ska beräknas till 0,4 pro-
cent av kapitalunderlaget enligt 44 §.

Första stycket gäller inte andelar i en investeringsfond som vid kalender-

årets ingång förvaras på ett investeringssparkonto.

44 §

Kapitalunderlaget utgörs av värdet vid ingången av kalenderåret på de

andelar i en investeringsfond som vid denna tidpunkt ägs av den skattskyl-
dige.

Vid beräkningen av kapitalunderlaget ska andelar i en investeringsfond

som utgör lagertillgångar och som enligt 17 kap. 20 § tas upp till det verk-
liga värdet inte ingå.

44 kap.

�verföring och inbetalning till investeringssparkonto

8 a §

Den som har överfört investeringstillgångar enligt lagen (2011:1268)

om investeringssparkonto från ett konto som inte är ett investerings-
sparkonto till ett eget investeringssparkonto ska anses ha avyttrat tillgångar-
na mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet då de förtecknades på
kontot.

background image

10

SFS 2011:1271

8 b §

Utländsk valuta som har betalats in till ett investeringssparkonto an-

ses avyttrad mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet på valutan då
den förtecknades på kontot.

Som inbetalning avses vid tillämpning av första stycket inte inbetalning

av

1. ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid överlåtelse på

tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto,

2. ersättning vid sådan överlåtelse som avses i 22 § lagen (2011:1268) om

investeringssparkonto av tillgångar som förvaras på investeringssparkontot,

3. utländsk valuta som överförs från ett annat investeringssparkonto, eller
4. utländsk valuta som investeringsföretaget som för investeringsspar-

kontot har växlat mot valuta som har förvarats på kontot.

Anskaffningsutgift när schablonbeskattning upphör

22 a §

När ett konto upphör som ett investeringssparkonto enligt lagen

(2011:1268) om investeringssparkonto, ska kontoinnehavarens anskaff-
ningsutgift för finansiella instrument och utländsk valuta som förvarats på
kontot anses motsvara tillgångarnas marknadsvärden när kontot upphör.

Första stycket gäller inte
1. finansiella instrument som har överförts till ett investeringssparkonto

om överföringen av tillgångarna till kontot har medfört att kontot har upp-
hört som investeringssparkonto enligt lagen om investeringssparkonto, eller

2. tillgångar som avses i 42 kap. 38 §.

22 b §

När en kontofrämmande tillgång enligt lagen (2011:1268) om

investeringssparkonto avförs från ett investeringssparkonto, ska konto-
innehavarens anskaffningsutgift anses motsvara tillgångens marknadsvärde
när den avförs.

Första stycket gäller inte tillgångar som avses i 42 kap. 38 §.

22 c §

För en kontofrämmande tillgång enligt lagen (2011:1268) om

investeringssparkonto och utländsk valuta som förvaras på ett
investeringssparkonto som har förvärvats genom arv, testamente, gåva, bo-
delning eller på liknande sätt ska anskaffningsutgiften anses motsvara till-
gångens eller valutans marknadsvärde när den avförs respektive tas ut från
investeringssparkontot.

Första stycket gäller inte tillgångar som avses i 42 kap. 38 §.

22 d §

För en kontofrämmande tillgång som förvaras på ett

investeringssparkonto i strid med 17 § lagen (2011:1268) om investerings-
sparkonto ska kontoinnehavarens anskaffningsutgift anses motsvara till-
gångens marknadsvärde när den felaktiga förvaringen påbörjades.

22 e §

När utländsk valuta tas ut från ett investeringssparkonto, ska

kontoinnehavarens anskaffningsutgift anses motsvara valutans marknads-
värde när den tas ut.

34 a §

Bestämmelserna i 34 § ska inte tillämpas om ett värdepapper har

förvarats på ett investeringssparkonto när det enligt 8 § första stycket 1 anses

background image

11

SFS 2011:1271

ha avyttrats på grund av att det svenska aktiebolaget eller den svenska
ekonomiska föreningen som har gett ut det har försatts i konkurs.

Första stycket gäller inte tillgångar som, när de enligt 8 § första stycket 1

anses ha avyttrats, utgjorde tillgångar som avses i 42 kap. 38 §.

48 kap.

7 §

Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet ska det genomsnittliga

omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter eller fordringsrätter av
samma slag och sort som den avyttrade användas. Det genomsnittliga om-
kostnadsbeloppet ska beräknas med hänsyn till inträffade förändringar i
innehavet.

Om en andel i en investeringsfond är förvaltarregistrerad enligt 4 kap.

12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, ska vid tillämpning av genom-
snittsmetoden enligt första stycket bortses från andra andelar i samma fond
som är registrerade i annan förvaltares eller andelsinnehavarens eget namn.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska närings-

betingade andelar och näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter som
uppfyller villkoren om innehavstid i 25 a kap. 6 eller 7 § om de avyttras eller
hade avyttrats vid den tidpunkt som bedömningen avser, inte anses vara av
samma slag och sort som andra näringsbetingade andelar och näringsbeting-
ade aktiebaserade delägarrätter i det aktuella företaget.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska bortses från del-

ägarrätter eller fordringsrätter av samma slag och sort som förvaras på ett
investeringssparkonto. Detta gäller dock inte tillgångar som avses i 42 kap.
38 §.

I 18 c §, 48 a kap. 16 § och 49 kap. 29 § finns ytterligare undantag från

bestämmelsen i första stycket som gäller partiella fissioner, andelsbyten med
framskjuten beskattning och uppskovsgrundande andelsbyten.

48 a kap.

10 a §

Om mottagna andelar är kontofrämmande tillgångar enligt lagen

(2011:1268) om investeringssparkonto och om den avyttrade andelen förva-
rades på ett investeringssparkonto vid säljarens förvärv av de mottagna an-
delarna, ska andelarna anses förvärvade för en ersättning som motsvarar
andelarnas marknadsvärde vid förvärvet.

Första stycket gäller inte mottagna andelar som
1. är kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § lagen om investerings-

sparkonto, eller

2. utgör ersättning för kontofrämmande tillgångar som
a) avses i 7 § första stycket lagen om investeringssparkonto,
b) vid avyttringen förvarades på investeringssparkontot med stöd av 18 §

lagen om investeringssparkonto, eller

c) vid avyttringen förvarades på investeringssparkontot i strid med 17 §

lagen om investeringssparkonto.

background image

12

SFS 2011:1271

52 kap.

3 §

För andra tillgångar än personliga tillgångar ska kapitalvinsten vid en

avyttring beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 §,
om de är en del av ett samlat innehav av tillgångar med enhetligt värde.

Vid tillämpning av första stycket ska det bortses från tillgångar som för-

varas på ett investeringssparkonto. Detta gäller dock inte tillgångar som av-
ses i 42 kap. 38 §.

57 kap.

11 §

10

�&rets gränsbelopp är

1. ett belopp som motsvarar två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp för-

delat med lika belopp på andelarna i företaget, eller

2. summan av
� underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan ökad

med nio procentenheter, och

� för andelar i fåmansföretag eller företag som avses i 6 § lönebaserat ut-

rymme enligt 16�19 §§.

För tillgångar som avses i 2 § andra stycket ska statslåneräntan i stället

ökas med en procentenhet. Bestämmelserna i första stycket 1 och i 16�19 §§
gäller inte för sådana tillgångar.

�&rets gränsbelopp beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som

äger andelen vid denna tidpunkt. Om en andel förvärvas genom arv, testa-
mente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidi-
gare ägarens situation i fråga om beräkning av årets gränsbelopp.

11 a §

11

Den som äger andelar i flera företag får beräkna årets gränsbelopp

enligt 11 § första stycket 1 för andelar i endast ett av företagen.

12 §

12

Underlaget för årets gränsbelopp är det omkostnadsbelopp som

skulle ha använts om andelen hade avyttrats vid årets ingång.

Vid beräkning av omkostnadsbeloppet tillämpas 25�35 §§. Detta gäller

dock inte för tillgångar som avses i 2 § andra stycket.

Omkostnadsbeloppet ska minskas med tillskott som gjorts i annat syfte än

att varaktigt tillföra kapital till företaget. Omkostnadsbeloppet ska även
minskas med anskaffningsutgift för andelen till den del sådant tillskott, di-
rekt eller indirekt, har ökat värdet på andelen.

16 §

Det lönebaserade utrymmet är

� 25 procent av löneunderlaget enligt 17 och 18 §§, och
� 25 procent av det löneunderlag som överstiger ett belopp som motsvarar

60 inkomstbasbelopp.

Det lönebaserade utrymmet fördelas med lika belopp på andelarna i före-

taget.

10 Senaste lydelse 2008:1343.

11 Tidigare 57 kap. 11 a § upphävd genom 2008:1064.

12 Senaste lydelse 2008:1064.

background image

13

SFS 2011:1271

Om en andel ägts under del av året före beskattningsåret, ska bara ersätt-

ning som betalats ut under denna tid ingå i löneunderlaget vid beräkningen
av det lönebaserade utrymmet för den andelen.

20 a §

Utdelning ska inte tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det

skulle medföra att den skattskyldige och närstående, som inräknas i samma
närståendekrets enligt 56 kap. 5 §, under beskattningsåret från ett företag
sammanlagt i inkomstslaget tjänst tagit upp högre belopp än som motsvarar
90 inkomstbasbelopp enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken
för beskattningsåret.

Om en närstående är eller har varit bosatt i en annan stat inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet och där tagit upp utdelning, ska även detta
belopp beaktas enligt första stycket, om beskattningen av utdelningen mot-
svarar den beskattning som skulle ha skett om den närstående varit bosatt i
Sverige.

22 §

13

En kapitalvinst ska inte tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det

skulle medföra att den skattskyldige och närstående, som inräknas i samma
närståendekrets enligt 56 kap. 5 §, under avyttringsåret och de fem föregåen-
de beskattningsåren från ett företag sammanlagt i inkomstslaget tjänst tagit
upp högre belopp än som motsvarar 100 inkomstbasbelopp enligt 58 kap. 26
och 27 §§ socialförsäkringsbalken för avyttringsåret.

Om en närstående är eller har varit bosatt i en annan stat inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet och där tagit upp en kapitalvinst, ska även
detta belopp beaktas enligt första stycket, om beskattningen av kapitalvin-
sten motsvarar den beskattning som skulle ha skett om den närstående varit
bosatt i Sverige.

61 kap.

8 a §

Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med

elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och die-
selolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jäm-
förbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som
motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen.

I stället för vad som sägs i första stycket om storleken på nedsättningen av

förmånsvärdet ska detta värde tas upp till 60 procent av förmånsvärdet för
den jämförbara bilen, om bilen är utrustad med teknik för drift med elektrici-
tet som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än
gasol.

En nedsättning av förmånsvärdet enligt andra stycket får göras med högst

16 000 kronor i förhållande till den jämförbara bilen.

65 kap.

2 §

Statlig inkomstskatt beräknas bara om underlaget för skatten är minst

200 kronor.

13 Senaste lydelse 2010:1277.

background image

14

SFS 2011:1271

10 §

14

För juridiska personer är den statliga inkomstskatten 26,3 procent av

den beskattningsbara inkomsten.

67 kap.

2 §

15

Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, allmän pensionsavgift, ar-

betsinkomst (jobbskatteavdrag), underskott av kapital, hushållsarbete och
gåva i nu nämnd ordning.

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt

som beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift
enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion en-
ligt 5�9 §§ ska dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt.

13 c §

16

Som hushållsarbete räknas inte

1. arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner och an-

dra inventarier vid tillämpningen av 13 a eller 13 b §,

2. arbete för vilket försäkringsersättning lämnats,
3. arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats från staten,

en kommun eller ett landsting,

4. om- eller tillbyggnad av ett småhus för vilket fastighetsavgift inte har

tagits ut enligt 6 § lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, eller

5. sådana tjänster som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 5 mervärdes-

skattelagen (1994:200).

Gåva

Grundläggande bestämmelser

20 §

Skattskyldiga har i den omfattning som anges i detta kapitel rätt till

skattereduktion för gåva till en godkänd gåvomottagare enligt lagen
(2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gå-
va.

21 §

Med gåva avses vid tillämpningen av detta kapitel en gåva i pengar

som vid ett och samma gåvotillfälle uppgår till minst 200 kronor.

22 §

Om det sammanlagda underlaget för skattereduktionen understiger

2 000 kronor, görs ingen skattereduktion.

Begäran om skattereduktion

23 §

En begäran om skattereduktion för gåva ska göras i inkomstdeklara-

tionen för det beskattningsår då gåvan har lämnats.

14 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2009:197. �ndringen innebär att
andra stycket upphävs.

15 Senaste lydelse 2009:197.

16 Senaste lydelse 2011:68.

background image

15

SFS 2011:1271

Vilka som kan få skattereduktion

24 §

Rätt till skattereduktion enligt 25 och 26 §§ har efter begäran de som

1. vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år,
2. är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret, och
3. har haft utgifter för gåva avseende hjälpverksamhet bland behövande

eller främjande av vetenskaplig forskning till en godkänd gåvomottagare el-
ler ska ta upp värdet av sådan gåva som inkomst.

Sådan rätt till skattereduktion har efter begäran också de som är begränsat

skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om deras överskott
av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott
som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

�ven dödsbon har efter begäran rätt till skattereduktion för gåva som har

lämnats före dödsfallet.

Underlag för skattereduktion

25 §

Underlag för skattereduktion består av

1. utgifter för gåva som har betalats under beskattningsåret, och
2. värdet av gåva som ska tas upp som inkomst av den skattskyldige.
I underlaget räknas inte in omkostnader i samband med gåvan.

Skattereduktionens storlek

26 §

Skattereduktionen uppgår till 25 procent av underlaget. Skattereduk-

tionen får dock uppgå till högst 1 500 kronor för ett beskattnings-
år.

3.

17 Bestämmelserna i 61 kap. 8 a § andra och tredje styckena tillämpas

till och med det beskattningsår som slutar den 31 december
2013.

2.

18 I fråga om andelar i en ekonomisk förening eller ett aktiebolag som är

en bostadsrättsförening, bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag och som
inte uppfyller villkoren i 2 kap. 17 § för att vara ett privatbostadsföretag ska
äldre bestämmelser tillämpas till och med utgången av år 2015.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången

vid 2013 års taxering.

2. För arbete i Sverige som har påbörjats före ikraftträdandet gäller

11 kap. 22 § i sin äldre lydelse.

3. Bestämmelserna i 16 kap. 9 § tillämpas första gången på utgifter som är

hänförliga till tid efter den 31 december 2011.

4. Uppskovsbelopp som anges i punkt 2 av övergångsbestämmelserna till

lagen (2002:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) och som
avser en mottagen andel vid ett andelsbyte, ska tas upp som intäkt om den
mottagna andelen överförs enligt lagen (2011:1268) om invester-

17 Senaste lydelse 2006:1497.

18 Senaste lydelse 2008:829.

background image

16

SFS 2011:1271

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

ingssparkonto från ett konto som inte är ett investeringssparkonto till ett eget
investeringssparkonto.

5. Vid 2013 års taxering ska vad som i 67 kap. 23 § sägs om inkomst-

deklarationen i stället avse självdeklarationen.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.