SFS 2011:1272 Lag om ändring i lagen (2011:1256) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2011:1272 Lag om ändring i lagen (2011:1256) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
111272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1256) om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 16 §, 2 kap. 1 § och 33 kap.

3 § inkomstskattelagen (1999:1229)

2 i stället för deras lydelse enligt lagen

(2011:1256) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1 kap.

16 §

Bestämmelser om

� förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen

(2011:1244),

� förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete finns i lagen

(2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, och

� godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva finns i la-

gen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för
gåva.

2 kap.

1 §

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till

hur vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och
förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck

samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används finns i nedan an-
givna paragrafer:

inventarier i 18 kap. 1 §
investeringssparkonto i 42 kap. 35 §
investmentföretag i 39 kap. 15 §

kvalificerad andel i 57 kap. 4�7 §§
kvalificerad fission i 37 kap. 6 §
kvalificerad fusion i 37 kap. 4 §

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2011:1272

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1272

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

33 kap.

3 §

Ett positivt fördelningsbelopp beräknas genom att ett positivt kapital-

underlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan vid utgången
av november året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret
går ut ökad med fem och en halv procentenhet.

Ett negativt fördelningsbelopp beräknas genom att ett negativt kapital-

underlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan vid samma
tidpunkt ökad med en procentenhet.

Om beskattningsåret omfattar längre eller kortare tid än tolv månader, ska

fördelningsbeloppet justeras i motsvarande mån.

Hur kapitalunderlaget beräknas framgår av 8�20 §§.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.