SFS 1967:730

670730.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 730

KUNGL. MA J:TS K UNG�RELSE

om tillämpniiig av avtal den 18 januari 1956 mellan Sverige och Belgien

för imdvikande av dubbelbeskattning och for reglering av vissa andra

frågor beträffande skatter på kvarlåtenskap;

given Stockholms slott den 1 december 1067,

f mom. förordningen den 6 juni 194X

r ⬢116) om arvsskatt och gåvoskatt, funnit gott f�rordna som foljerk

2 g

av^L

18 januari 1956 mellan Sverige och Belgien för undvikande

,, ""^Jbeskaltning och för reglering av vissa andra frågor beträffande

_J^f^^kvarIåtenskap skall lända till efterrättelse för Sveriges del^.

b- 'jaclscn av avtalet och därtill togat protokoll se bilaga fogad tiH 1958:180.

¬

background image

.--o

1967 ⬢ Nr 730 och 731

lOOo

2 §.

Aiisländ cnligl 3 § kungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) �~�~ fj

randel rörande eftergift av arvsslcalt eller gåvoskatt ^^d dubbelheskattn-

iar medges med högst så stor del av skatten, som överskjuter vad som

ligt avtalet beräknas högst kunna uttagas i Sverige (jfr art. 2�4).

3 .§.

Om åtgärd av beskaltningsinyndighet i Belgien medfört beskatlninn so

strider inot avtalets principer, kan den som träffats av beskattningen I

Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd vidtages från svensk sida för alt un?

⬢vika sådan beskattning under förutsättning att den avlidne enli«t artil i

3 § 2 i avtalet skall anses ha varit bosatt i Sverige "vid s in död (jfr art oT

Ansökan skall göras inom fem år räknat från den 1 januari det ⬢ir ?.*

skatten i Belgien betalats.

' ' "

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.
Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo effpr rinn

som avlidit efter den 31 mai's 1958.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 11 april 1958 (nr

180) om tillämpning av ett mellan Sverige och Belgien den 18 januari 195G

ingånget a^ial för undvikande av dubbelbeskattning och för rc«lerine\v

vissa andra frågor heträffande skatter å kvarlåtenskap.

'

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till Yttermera

bMftriåti/

underskrivit och med Vårt kungl. sigill

Stockholms slott den 1 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(Finansdcparlemonlel)

G. E. SxaXNC,

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.