SFS 1967:731

670731.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 731

KUNGL. M AJ :TS K UNG�RELSE

om tiUämpning av avml den 20 december 1956 meUan Sverige ocb Itabt"

£ör undvaiande av dubbelbeskattning beträffande skatter pa

kvarlåtenskap;

given Stockholms sloll den 1 december 1967.

^

Kungl. Maj-.t har, med slöd av 71 § 1 mom. förordmngeR

fgijed-

1941 (nr 416) om arv sskall ocli gåvo slialt, funnit gott loror

\

o

t

-I, TioUpn för xmdvikfi^^j.';

Avtalet den 20 december 1956 mellan Sverige ocli Ilahen fo

tiH

av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap sKv

efterrättelse för Sveriges del-.

» Jfr prop. 1957:28; BevU 3; Rskr 51.

» Ang. avtalets lydelse se bilaga fogad till 1958: 313.

OD

.1

¬

background image

1967 ⬢ Nr 731 och 732

1559

2 §.

Anstånd enligt 3 § kungörelsea dea 1 december 1967 (nr 721) om förfa-

rrnidet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning

får me dges med högst så stor del av skatten, som vid proportionell fördel-

av hela d et beräknade skattebeloppet på den egendom, som enligt av­

talet skall beskattas i Sverige, och den egendom, som enligt avtalet skall be­

skattas i Italien, k an antagas belöpa på sistnämnda egendom (jfr art. 3�7).

Om åtgärd av beskattningsmyndigbet i Italien medfört beskattning som

strider mot avtalets principer, kan den som träffats av beskattningen hos

Kiingl. Maj:t ansöka om att åtgärd vidtages från svensk sida för att und-

dka sådan be skattning under förutsättning antingen att han själv uppfyller

de krav som bestämmelserna i artikel 5 i avtalet uppställer för att någon

skall anses vara bosatt i Sverige eller att den avlidne enligt avtalet skall an­

ses ha varit bosatt i Sverige vid sin död (jfr art. 9).

Ansökan skall göras inom tre år efter utgången av det kalenderår, då sö­

kanden fick k ännedom om beskattningen.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.

Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den

som avlidit efter den 2 juni 1958.

Genom denna kungörelse uppbäves kungörelsen den 6 juni 1958 (nr 313)

om tillämpning av ett mellan Sverige och Italien den 20 december 1956 in­

gånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å
kvarlålenskap.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 1 december 1967,

GUSTAF ADOLF

(L S )

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.