SFS 2012:272 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Du är här: Start / Skatterätt / Kupongskattelag (1970:624) / SFS 2012:272 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
120272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 § kupongskattelagen (1970:624)

ska ha följande lydelse.

4 §

3

Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk

person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller
utländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av
näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldig-
het föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk juridisk person för
sådan del av utdelningen som motsvarar det belopp som ska beskattas hos
delägaren enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen
(1999:1229).

För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommandit-

bolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som ej
är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast drift-
ställe här i riket och som belöper på delägare eller medlem som är begränsat
skattskyldig.

Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar

aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes
förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.

Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 § 2�4 in-

komstskattelagen.

Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främ-

mande stat som är medlem i Europeiska unionen, om den innehar 10 procent
eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i
artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett
gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemma-
hörande i olika medlemsstater

4.

Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i

2 kap. 5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar ett sådant svenskt före-
tag som avses i 24 kap. 13 § 1�4 den lagen, för utdelning på aktie om aktien

1 Prop. 2011/12:96, bet. 2011/12:SkU19, rskr. 2011/12:208.

2 Jfr rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskatt-
ningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater
(EUT L 345, 29.12.2011, s. 8, Celex 32011L0096).

3 Senaste lydelse 2011:1273.

4 EUT L 345, 29.12.2011, s. 8 (Celex 32011L0096).

SFS 2012:272

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:272

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

är en sådan näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 14 § första stycket 1
eller 2 samma lag.

Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att utdel-

ningen skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap. 17�
22 §§ eller 25 a kap. 5, 6 och 8 §§ inkomstskattelagen, om det utländska
bolaget varit ett svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 20 §
samma lag gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts minst ett år vid
utdelningstillfället.

Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för handelsbolag, euro-

peisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i utlandet del-
ägarbeskattade juridiska personer om motsvarande utdelning hade varit skat-
tefri enligt femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit utdel-
ningsberättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade varit skattefri
ska aktieinnehavet bestämmas utifrån storleken på delägarens indirekta inne-
hav.

Skattskyldighet föreligger inte heller för fondföretag enligt 1 kap. 1 §

första stycket 8 lagen (2004:46) om investeringsfonder som hör hemma i en
stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med
vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om infor-
mationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteären-
den.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas på utdelning som

hänför sig till tiden efter den 17 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.