SFS 2015:884 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Du är här: Start / Skatterätt / Kupongskattelag (1970:624) / SFS 2015:884 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
150884.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i kupongskattelagen (1970:624)

ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a §

Som förutsättning för skattefrihet enligt 4 § fjärde�nionde styckena

gäller att den utdelningsberättigade inte innehar aktier under sådana förhål-
landen som avses i 4 § tredje stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Den nya bestämmelsen tillämpas första gången på utdelning om utdel-

ningstillfället inträffar efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:14, bet. 2015/16:SkU7, rskr. 2015/16:65.

2 Jfr rådets direktiv (EU) 2015/121 av den 27 januari 2015 om ändring av direktiv
2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag
hemmahörande i olika medlemsstater.

SFS 2015:884

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.