SFS 2011:279 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Du är här: Start / Skatterätt / Kupongskattelag (1970:624) / SFS 2011:279 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
110279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § kupongskattelagen (1970:624)

ska ha följande lydelse.

4 §

2

Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk

person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller ut-
ländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av nä-
ringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldighet
föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk juridisk person för så-
dan del av utdelningen som motsvarar det belopp som ska beskattas hos del-
ägaren enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen
(1999:1229).

För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommandit-

bolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som ej
är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast drift-
ställe här i riket och som belöper på delägare eller medlem som är begränsat
skattskyldig.

Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar

aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes
förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.

Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 § 2�4 in-

komstskattelagen.

Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främman-

de stat som är medlem i Europeiska unionen, om den innehar 10 procent el-
ler mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i
artikel 2 i det av Europeiska gemenskapernas råd den 23 juli 1990 antagna
direktivet om en gemensam ordning för beskattning avseende moder- och
dotterbolag i olika medlemsstater i direktivets lydelse den 1 januari 2005
(90/435/EEG).

Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i

2 kap. 5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar ett sådant svenskt före-
tag som avses i 24 kap. 13 § 1�4 den lagen, för utdelning på aktie om aktien
är en sådan näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 14 § första stycket 1
eller 2 samma lag.

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Senaste lydelse 2009:1414.

SFS 2011:279

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:279

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att utdel-

ningen skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap. 17�
22 §§ eller 25 a kap. 5, 6 och 8 §§ inkomstskattelagen, om det utländska bo-
laget varit ett svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 20 §
samma lag gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts minst ett år vid ut-
delningstillfället.

Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för handelsbolag, euro-

peisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i utlandet del-
ägarbeskattade juridiska personer om motsvarande utdelning hade varit skat-
tefri enligt femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit utdel-
ningsberättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade varit skattefri
ska aktieinnehavet bestämmas utifrån storleken på delägarens indirekta inne-
hav.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.