SFS 1990:1432

901432.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1432

Utkom från trycket

den 28 december 1990

Lag

om ändring i lagen (1955:257) om inventering av

varulager för inkomsttaxeringen;

utfärdad den 17 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1955:257) om

inventering av varulager för inkomsttaxeringen^

dels att 1�3 §§ skall ha följande lydelse,
dels att anvisningarna till 1 och 3 §§ skall upphöra att gälla.

1 §' Skattskyldig som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen
(1976:125) skall inventera varje i lagret ingå ende post av tillgångar avsed­
da för omsättning eller förbrukning. Vid inventeringen skall upprättas en

förteckning som för varje post anger det högsta värde som är tillåtet enligt
14 § första och andra styckena bokföringslagen. Vid bestämmande av

lagrets anskaffningsvärde skall de lagertillgångar, som ligger kvar i den

skattskyldiges lager vid be skattningsårets utgång, anses som de av honom
senast anskaffade eller tillverkade. Om den skattskyldige yrkar att lagret
skall värderas i enlighet med punkt 2 tredje stycket av anvisningarna till

24 § kommunalskattelagen (1928:370) skall anskaffningsvärdet på varje

post anges i förteckningen.

Om inventeringen sker före balansdagen skall värdet på lagertillgångar­

na vid inventeringstillfallet kunna korrigeras på ett tillfredsställande sätt
med hänsyn till lagerutvecklingen fram till och med balansdagen,

2 § Den skattskyldige skall på förteckningen som avses i 1 § teckna en på
heder och samvete avgiven försäkran att ingen lagertillgång undantagits

vid inventeringen.

3 § Har den skattskyldige inte iakttagit föreskrifterna i denna lag skall de

lämnade uppgifterna om varulagrets värde inte äga vitsord vid taxeringen.

Om den skattskyldige, med hänsyn till att verksamheten bedrivs under

speciella förutsättningar, inte utan avsevärda svårigheter kan iaktta före­
skrifterna i denna lag skall hans egen utredning angående värdet äga

vitsord om det inte framstår som sannolikt att värdet är ett annat.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1991 och till ämpas första gången

vid 1992 års taxering.

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Peder André

(Finansdepartementet)

2638

' Prop. 1990/91:54. SkUlO. rskr. 106.

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1979:14 4.

' Senastclydelsc 1979: 144.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.