SFS 1995:1615 Lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen / SFS 1995:1615 Lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
SFS 1995_1615 Lag om ändring i lagen (1955_257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1615
Utkom från trycket
den 29 december 1995

3260

Lag
om ändring i lagen (1955:257) om inventering av
varulager för inkomsttaxeringen;

utfärdad den 19 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1955:257) om in-

ventering av varulager för inkomsttaxeringen2 skall ha följande lydelse.

1 §3 Skattskyldig som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen
(1976:125) skall inventera varje i lagret ingående post av tillgångar avsedda
för omsättning eller förbrukning. Vid inventeringen skall upprättas en

förteckning som för varje post anger det lägsta av anskaffningsvärdet och
verkliga värdet. Begreppen anskaffningsvärde och verkligt värde har den

1

Prop. 1995/96:104, bet. 1995/96:SkU 19, rskr. 1995/96:123.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1979:144.

3

Senaste lydelse 1992:694.

background image

SFS 1995:1615

innebörd som anges i 13 § andra stycket och 14 § andra stycket bokförings-
lagen eller, i förekommande fall 4 kap. 9 § andra - fjärde styckena årsredo-
visningslagen (1995:1554), 4 kap. 5 § lagen (1995:1559) om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 4 kap. 4 § lagen (1995:1560)
om årsredovisning i försäkringsföretag. Vid bestämmande av lagrets an-
skaffningsvärde skall de lagertillgångar, som ligger kvar i den skattskyl-
diges lager vid beskattningsårets utgång, anses som de av honom senast
anskaffade eller tillverkade. Om den skattskyldige yrkar att lagret skall vär-
deras i enlighet med punkt 2 tredje stycket av anvisningarna till 24 § kom-
munalskattelagen (1928:370) skall anskaffningsvärdet på varje post anges i
förteckningen.

Första stycket gäller inte tillgångar som värderats med tillämpning av

4 kap. 12 § årsredovisningslagen.

Om inventeringen sker före balansdagen skall värdet på lagertillgångarna

vid inventeringstillfället kunna korrigeras på ett tillfredsställande sätt med
hänsyn till lagerutvecklingen fram till och med balansdagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas i fråga om före-

tag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk-

ringsföretag på beskattningsår som påbörjas den 1 januari 1996 eller senare
och i övrigt på beskattningsår som påbörjas den 1 januari 1997 eller senare.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

3261

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.