SFS 2003:1104 Lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen / SFS 2003:1104 Lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
031104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1955:257) om inventering av
varulager för inkomsttaxeringen;

utfärdad den 4 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1955:257) om inventering

av varulager för inkomsttaxeringen skall ha följande lydelse.

1 §

2 Skattskyldig som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen

(1999:1078) skall inventera varje i lagret ingående post av tillgångar av-
sedda för omsättning eller förbrukning. Vid inventeringen skall upprättas en
förteckning som för varje post anger det värde som posten har tagits upp till
enligt bestämmelserna i 17 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Vid be-
stämmande av lagrets anskaffningsvärde skall de lagertillgångar, som ligger
kvar i den skattskyldiges lager vid beskattningsårets utgång, anses som de av
honom senast anskaffade eller tillverkade. Om den skattskyldige yrkar att
lagret skall värderas i enlighet med 17 kap. 4 § inkomstskattelagen, skall an-
skaffningsvärdet på varje post anges i förteckningen.

Första stycket gäller inte tillgångar som värderats med tillämpning av

4 kap. 12 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Om inventeringen sker före balansdagen skall värdet på lagertillgångarna

vid inventeringstillfället kunna korrigeras på ett tillfredsställande sätt med
hänsyn till lagerutvecklingen fram till och med balansdagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången på

det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2003/04:SkU16, rskr. 2003/04:83.

2 Senaste lydelse 1999:1234.

SFS 2003:1104

Utkom från trycket
den 16 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.