SFS 1971:118

710118.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:118 Lag

utkom frän trycket om skattefrihet föt ersättning till n enrosedynskadade;

den 11 maj 197 1

given Stockholms slott den 30 april 1971.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dageni, funnit gott förordna som följer.

Ersättning, som utgår på grund av ett den 5 november 1969 träffat

förlikningsavtal mellan Aktiebolaget Astra och representanter för nenro­
sedynskadade barn, skall vid taxering till statlig eller kommunal inkomst­

skatt icke utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå medde­

lad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och
tillämpas även på ersättning som utbetalats dessförinnan. Den som vid

taxering år 1970 taxerats för ersättning som omfattas av lagen får an­

föra besvär över taxeringen enligt 100 § taxeringsförordningen (1956:

623).

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 april 1971.

GUSTAP ADOLF

G. B . STR�NG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

1 Prop. 1971: 66, SkU 25, rs kr 107.

164

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.