SFS 2007:1415 Lag om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet / SFS 2007:1415 Lag om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
071415.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:171) om särskilt
uppskattningsvärde på fastighet;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1971:171) om särskilt

uppskattningsvärde på fastighet ska ha följande lydelse.

1 §

2

Särskilt uppskattningsvärde för fastighet fastställs enligt denna lag.

Sådant värde får fastställas för
1) fastighet på vilken verkställts ny-, till- eller ombyggnad efter den tid-

punkt, som det för fastigheten senast fastställda taxeringsvärdet avsett, eller

2) fastighet som ändrats eller nybildats genom fastighetsbildning om sär-

skilt taxeringsvärde ej finnes fastställt för det område fastigheten omfattar,
eller

3) fastighet som undantagits från skatte- och avgiftsplikt enligt 3 kap.

fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Särskilt uppskattningsvärde gäller intill dess nytt uppskattningsvärde eller

nytt taxeringsvärde fastställts för fastigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90.

2

Senaste lydelse 1980:960.

SFS 2007:1415

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.