SFS 1971:171

710171.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:171

��m särskilt uppskattningsvärde på fastighet;

utkom f rån trycket

given Stockholms slott den 27 maj 1971.

8 jum 1 971

V i GUSTAF ADOLF,^ med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott förordna som följer.

1 § Särskilt uppskattningsvärde för fastighetsbelåning (preliminärt

taxeringsvärde) fastställes enligt denna lag.

Preliminärt taxeringsvärde får åsättas fastighet,

1) om på fastighet verkställts ny-, till- eller ombyggnad efter den tid­

punkt, som det för fastigheten senast fastställda taxeringsvärdet avsett,

eller

2) om fastighet ändrats eller nybildats genom fastighetsbildning och

särskilt taxeringsvärde ej finnes fastställt för det område fastigheten om­

fattar.

Preliminärt taxeringsvärde gäller från beslutet intill dess nytt taxe­

ringsvärde, avseende tidpunkt efter förändringen eller nybildningen,

fastställes för fastigheten.

2 § Vid åsättande av preliminärt taxeringsvärde tillämpas de grunder

som enligt kommunalskattelagen (1928: 370) gäller för åsättande av

taxeringsvärde. Uppskattningen skall emellertid ske med hänsyn till fas­
tighetens beskaffenhet vid den tidpunkt då uppskattningen äger rum.

3 § Behörig att påkalla åsättande av preliminärt taxeringsvärde är den

som är ägare av fastigheten.

Den som innehar fastighet med tomträtt eller med vattenfallsrätt eller

som innehar ofri tomt i stad har i ägares ställe den behörighet som av­

ses i första stycket.

Den som innehar fastighet med fideikommissrätt skall anses som ägare

vid tillämpningen av denna lag.

4 § Ansökan om preliminärt taxeringsvärde göres skriftligen hos läns­
styrelsen i det län där fastigheten är belägen.

1 Prop. 1971: 68, SkU 32, rskr 162.

217

¬

background image

SFS 1971:171

I ansökningshandlingen lämnas, i huvudsaklig anslutning till vad som

föreskrivas om särskild fastighetsdeklaration, de uppgifter som behövs

till ledning för uppskattningen. Länsstyrelsen kan anmoda sökanden att

komplettera uppgifterna vid äventyr att ärendet ändock prövas.

5 § Länsstyrelsen upprättar så snart det kan ske förslag till preliminärt

taxeringsvärde och översänder förslaget till sökanden för yttrande inom
viss tid vid äventyr att ärendet ändock slutligen avgöres.

Länsstyrelsen har rätt att vid ärendets handläggning höra ordföranden

i den taxeringsnämnd, som handlägger fastighetstaxering inom det om­

råde där fastigheten är belägen, samt anlita biträde av sakkunnig.

6 § Efter utgången av den tid som sökanden enligt 5 § fått sig förelagd
för yttrande fattar länsstyrelsen beslut i ärendet.

Mot beslut få r talan ej föras.

Om beslutet underrättas sökanden samt den lokala skattemyndigheten.

7 § För beslut om åsätt taxeringsvärde utgår avgift med 300 kronor
om fastighetens uppskattade värde ej överstiger 200 000 kronor och i
annat fall med 600 kronor.

Kar avgiften ej erlagts inom en månad efter det krav på avgiften del­

givits sökanden, får utmätning ske för avgiften utan föregående dom.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971, då förordningen (1933; 357)

om åsättande i vissa fal l av särskilt uppskattningsvärde å fastighet skall
upphöra att gälla. I fråga om framställning om åsättande av preliminärt
taxeringsvärde som skett före ikraftträdandet gäller dock den upphävda

förordningen. Vad som föreskrives i förordningen om länsprövnings-

nämnd skall fr. o. m. den 1 juli 1971 i stället avse länsstyrelsen. Med

taxeringsnämnd avses i f örekommande fall även särskild fastighetstaxe­

ringsnämnd.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

G. E. STR�NG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.