SFS 1990:361

900361.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:361 Lag

Utkom från tr>ckel

den 11 juni 1990

672

om ändring i lagen (1971:171) om särs kilt

uppskattningsvärde på fastighet;

utfärdad den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1971:171) om

särskilt uppskattningsvärde på fastighet^

dels att i 4 och 5 §§ ordet "länsskattemyndigheten" skall bytas ut mot

"skattemyndigheten",

dels att 6 § skall ha följande lydelse.

6 §' Sedan tiden för yttrande enligt 5 § gått ut fa ttar skattemyndigheten'

beslut i ärend et.

Beslutet får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Curt Rispe
(Finansdepartementet)

' Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217.

⬢ Senaste lydelse av

4t) 1986: 1321

5 1)1986:1321.

' Senaste lydelse 1986. 1321. �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

ti

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.