SFS 2003:683 Lag om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet / SFS 2003:683 Lag om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
030683.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:171) om särskilt
uppskattningsvärde på fastighet;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1971:171) om sär-

skilt uppskattningsvärde på fastighet

2

dels att i 5 och 6 §§ ordet ⬝skattemyndigheten⬝ skall bytas ut mot ⬝Skatte-

verket⬝,

dels att 4 § skall ha följande lydelse.

4 §

3 Ansökan om särskilt uppskattningsvärde görs skriftligen hos Skatte-

verket.

I ansökningshandlingen lämnas, i huvudsaklig anslutning till vad som

föreskrivs i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) om fastighetsdeklaration,
de uppgifter som behövs till ledning för uppskattningen. Skatteverket kan
anmoda sökanden att komplettera uppgifterna vid äventyr att ärendet ändock
prövas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Hases Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Lagen omtryckt 1980:960.
Senaste lydelse av
5 § 1994:1913
6 § 1990:361.

3 Senaste lydelse 1998:243.

SFS 2003:683

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.