SFS 2019:855 Lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och regioner / SFS 2019:855 Lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting
SFS2019-855.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och

utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i

kommuner och landsting

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (1979:417) om
utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kom-
muner och landsting2 samt 4 § ska ha följande lydelse.

Lag om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring

i rikets indelning i kommuner och regioner

4 §3 Det som sägs i denna lag om kommun och kommunalskatt ska gälla
också för regioner och regionskatt. Bestämmelserna i 1 § ska gälla också för
begravningsavgift som ska betalas till kommun enligt begravningslagen
(1990:1144).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1999:299.

3 Senaste lydelse 1999:299.

SFS

2019:855

Publicerad
den

3 december 2019

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.