SFS 2011:1308 Lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och regioner / SFS 2011:1308 Lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting
111308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och
utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i
kommuner och landsting;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1979:417) om utdebite-

ring och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och
landsting

2 ska ha följande lydelse.

3 §

3

I fråga om ett område som har överförts från en kommun till en annan

ska vid avräkning av preliminära kommunalskattemedel som beräknats på
grundval av besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandela-
gen (2011:1244) under året innan indelningsändringen träder i kraft och det
följande året fordran hos eller skuld till staten påföras den kommun till vil-
ken området har hört enligt den äldre indelningen.

Om en kommun har delats, ska en sådan fordran eller skuld påföras kom-

munerna enligt den nya indelningen i förhållande till de olika delarnas andel
av skatteunderlaget i den odelade kommunen under det år besluten om slut-
lig skatt avser.

En fordran eller skuld, som avser en kommun som har lagts samman med

en annan kommun, ska påföras den kommun som bildats genom samman-
läggningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxe-

ringar.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1999:299.

3 Senaste lydelse 1995:1520.

SFS 2011:1308

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.