SFS 1980:966

800966.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:966

om bevarande av 1970 års allrnäEina

^ E EEe mis ^

utfärdad den 11 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Allmänna fastighetsdeklarationer och andra uppgifter som avlämnats till

ledning vid 1970 års allmänna fastighetstaxering skall bevaras för framti­

den. Detsamma skall gälla sådan fastighetstaxeringsavi som skall förvaras

tillsammans med deklarationen enligt 74 § tredje stycket taxeringskungö­
relsen (1957; 513) i dess lydels e enligt kungörelsen (1968:734) om ändring i
taxeringskungörelsen.

Bestämmelserna i 50 § taxeringslagen (1956:623) tillämpas i fråga om

förvaring samt tillhandahållande och utlämnande av deklarationer enligt

första stycket.

Denna lag träder i kra ft dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift på

den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

ROLF WIRT�0N

(Budgetdepartementet)

Prop. 1980/81:61, SkU 17. rskr 67.

Utkom från trycket

den 18 december 1980

! i-

1861

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.