SFS 1982:188

820188.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:188

Lag

Utkom från trycket

OHi preskription av skattefordrlngar m. m.;

den 15 april 1982

utfärdad den 1 april 1982 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäll er i fråga om preskription av fordringar som tillkom­

mer det allmänna och som drivs in enligt bestämmelserna i uppbördslage n

(1953; 272) eller tullagen (1973:670). Den tillä mpas dock inte på fordringar
enligt studiestödslagen (1973: 349).

Preskriptionstid

Inledande bestämmelse

2 § Har för en fordran gällt mer än en sista betalningsdag, skall fordring­

en anses ha förfallit till bet alning på den betalningsdag som inföll först.

Ordinarie pr eskriptionstid

3 § En fordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då
den förföll till betalning, om inte annat följer av andra stycket.

Har en fordran fastställts till sitt belopp
1. sedan den förfallit till betalning eller

2. sedan föreskriven tid för avlämnande av deklaration eller annan redo­

visning för fordringen gått ut,

räknas preskriptionstiden i fråga om sådan del av fordringen som dessför­
innan inte har varit indrivningsbar från utgången av det kalenderår då fast-
ställelsen ägde rum. Punkt 2 gäller dock inte i fråga om en fordran som har

påförts enligt uppbördslagen (1953: 272) eller lagen (1959:552) om uppbörd

av vissa avgifter enligt lagen (1981:691) om sociala vgifter.

Preskriptionstid vid anstånd m.m.

4 § Medges den som svarar för betalning av en fordran helt eller delvis
anstånd med betalningen, preskriberas fordringen i motsv arande mån tidi­
gast två år efter utgången av det kalenderår då anståndet upphörde att gäl­
la.

5 § Förordnas god man enligt ackordslagen (1970: 847) innan fordringen

har preskriberats, preskriberas den tidigast två år efter utgången av det ka­
lenderår då förordnandet meddelades eller, om ackord kommer till stånd,
efter utgången av det kalenderår då ackordet skall vara fullgjort.

Första stycket gäller inte om god man fö rordnas under tid då preskrip­

tionstiden är förlängd på grund av 9 §.

478

' Prop. )981/82:96, SkU 38, rskr J78.

¬

background image

6 § Får den som svarar för betalning av en fordran helt eller delvis upp-

SFS 1982:188

skov med betalningen enligt kronofogdemyndighetens skriftliga medgivan­
de, preskriberas fordringen såvitt gäller honom tidigast vid utgå ngen av det

kalenderår då betalningen skall vara fullgjord enligt medgivandet. Ford­

ringen preskriberas härigenom dock inte senare än tio år efter utgången av

det kalenderår då preskription annars skulle inträda enligt 3 § .

Preskriptionstid vid beslut om preskriptionsförlängning

7 § Preskriptionstiden får på kronofogdemyndighetens ansökan förläng­

as av länsrätten mot den som svarar för betalning av en fordran, om han

1. har överlåtit, undanskaffat eller upplåtit särskild rätt till egendom och

det kan antas att han gjort detta för att försvåra det allmännas möjligheter
att få betalt för fordringen,

2. har saknat känt hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han

uppehållit sig,

3. inte har kunnat anträffas på känt hemvist inom riket och det inte har

kunnat klarläggas var han uppehållit sig samt det kan antas att han hållit sig

undan eller

4. har stadigvarande vistats utomlands.

En förlängning enligt första stycket 2-4 får beslutas endast om de för­

hållanden som anges där förelegat sedan fordringen överlämnats för in­

drivning och särskilda skäl inte talar mot en förlängning.

Mot en juridisk person får förlängning enligt första stycket 2-4 beslutas,

om sådana förhållanden som anges där har förelegat i fråga om en företrä­
dare för den juridiska personen och detta med hänsyn till företrädarens in­
flytande över eller befattning med den juridiska personens verksamhet kan

antas ha varit av betydelse för det allmännas möjligheter att fä betalt för

sin fordran.

8 § Vid tillämpning av 7 § skall preskriptionstiden förlängas till utgången
av femte kalenderåret efter det då preskription annars skulle inträda enligt

3 §.

Den i första stycket angivna tiden får på förnyad ansökan förlängas med

ytterligare fem år om d et är påkallat från allmän synpunkt.

9 § Har ansökan om förlängning av preskriptionstiden ingivits inom den

tid och i den ordning som föreskrivs i 13 §, preskriberas fordringen tidi­

gast, när lagakraftägande beslut på grund av ansökningen föreligger.

Innebörden av p reskription

10 § Preskription innebär att åtgärder för att få betalt för en fordran inte

får vidtas. Har fordringen innan preskription inträtt helt eller delvis säker­

ställts genom sådan åtgärd, får dock denna fullföljas efter preskriptionsti­

dens utgång.

Under tid då preskriptionstiden är förlängd på grund av 9 §, får åtgärd

för att få betalt för fordringen inte vidtas utöver vad som krävs for att sä­

kerställa den. Lös egendom som hastigt faller i värde eller kräver alltför
kostsam vård får dock säljas.

479

¬

background image

\

SFS 1982:188

Har ansökan om förlängning av preskriptionstiden återkallats eller läm

nats utan bifall enligt beslut, som har vunnit laga kraft, skall åtgärd som ay-':,

ses i andra stycket såvitt möjligt återgå.

'

. J

11 § Bestämmelserna i 8 § andra stycket preskriptionslagen (1981:130)

tillämpas på fordringar som avses i de nna lag. Om flera har gått i borg en

för betalning av en fordran gäller 9 § preskriptionslagen.

Svarar flera solidariskt för betalningen av en fordran i andra fall än som

avses i första stycket, inverkar det förhållandet att preskription har inträtt

mot någon av dem inte på de övrigas betalningsskyldighet.

12 § Preskription inskränker inte det allmännas rätt att ta ut sin fordran

ur egendom i vilken de t allmänna har panträtt till säkerhet för fordringen.

Behöriga myndigheter m. m.

13 § Ansökan om förlängning av preskriptionstid enligt 7 eller 8 § görs

av den kronofogdemyndighet hos vilken målet om indrivning av fordringen
är anhängigt. Mål om sådan förlängning prövas av länsrätten i det län, där
den sökande myndigheten har sin verksamhet.

Ansökningen skall ha kommit in till länsrätten före utgången av pre­

skriptionstid som gäller enligt 3-6 eller 8 §§.

14 § Det allmännas talan i mål om för längning av preskriptionstid enligt

7 § förs i ka mmarrätt och regeringsrätten av riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

Lagen tillämpas även på fordringar som har forfallit till betalning före

ikraftträdandet och som inte har preskriberats dessförinnan enligt äldre be­

stämmelser.

Fordringar som avses i andra stycket preskriberas ej före den 1 januari

1984, om in te preskription skulle ha i nträtt dessförinnan även enligt äldre

bestämmelser.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

ROLF WIRT�0N

(Budgetdepartementet)

480

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.