SFS 2016:680 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. / SFS 2016:680 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
160680.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:188) om preskription av
skattefordringar m.m.;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1982:188) om preskrip-

tion av skattefordringar m.m. ska ha följande lydelse.

5 §

2

Om ett beslut om företagsrekonstruktion har meddelats på grund av en

ansökan som gjorts innan fordringen har preskriberats, preskriberas den tidi-
gast två år efter utgången av det kalenderår då företagsrekonstruktionen upp-
hört eller ett ackord ska vara fullgjort. Om ett inledandebeslut om skuld-
sanering eller F-skuldsanering har meddelats innan fordringen har preskri-
berats, preskriberas den tidigast två år efter utgången av det kalenderår då
inledandebeslutet meddelades eller, om ett beslut om skuldsanering eller
F-skuldsanering har meddelats, då återstående skuldbelopp senast skulle ha
betalats.

Första stycket gäller inte om ansökan om företagsrekonstruktion görs eller

ett inledandebeslut om skuldsanering eller F-skuldsanering meddelas under
tid då preskriptionstiden är förlängd på grund av 9 §.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

2 Senaste lydelse 2006:550.

SFS 2016:680

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.