SFS 1993:904 Lag om ändring lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. / SFS 1993:904 Lag om ändring lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar
SFS 1993_904 Lag om ändring lagen (1982_188) om preskription av skattefordringar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:904

Utkom från trycket

den 30 juni 1993

Lag
om ändring lagen (1982:188) om preskription av
skattefordringar;

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1982:188) om pre-

skription av skattefordringar skall ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller i fråga om preskription av skatt och andra fordring-

ar som det allmänna har rätt till och som drivs in enligt bestämmelserna i
lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m. m. Den tillämpas
dock inte på fordringar enligt vattenlagen (1918:523), vattenlagen
(1983:291), rättshjälpslagen (1972:429), studiestödslagen (1973:349), bö-
tesverkställighetslagen (1979: 189) eller fordringar för vilka särskilda be-
stämmelser om preskription gäller.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om fordringar som drivs in enligt bestämmelserna i
tullagen (1973:670).

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Karin Almgren

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1992/93: 198, bet. 1992/93: SkU27, rskr. 1992/93:448.

2

Senaste lydelse 1987: 1195.

1938

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.