SFS 1994:342 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m. m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. / SFS 1994:342 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m. m.
SFS 1994_342 Lag om ändring i lagen (1982_188) om preskription av skattefordringar m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1982:188) om preskription av
skattefordringar m. m.;

SFS 1994:342
Utkom från trycket
den 31 maj 1994

utfärdad den 19 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1982:188) om pre-

skription av skattefordringar m. m. skall ha följande lydelse.

5 § Förordnas god man enligt ackordslagen (1970:847) innan fordringen
har preskriberats, preskriberas den tidigast två år efter utgången av det
kalenderår då förordnandet meddelades eller, om ackord kommer till
stånd, efter utgången av det kalenderår då ackordet skall vara fullgjort.
Inleds skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (1994:334) innan ford-
ringen har preskriberats, preskriberas den tidigast två år efter utgången av

det kalenderår då beslutet om att inleda skuldsanering meddelades eller,
om skuldsanering beslutas, då återstående skuldbelopp senast skulle ha
betalats.

Första stycket gäller inte om god man förordnas eller skuldsanering

inleds under tid då preskriptionstiden är förlängd på grund av 9 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1993/94: 123, bet. 1993/94: LU26, rskr. 1993/94:303.

677

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.