SFS 1996:772 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. / SFS 1996:772 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
SFS 1996_772 Lag om ändring i lagen (1982_188) om preskription av skattefordringar m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1231

1

Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279.

2

Senaste lydelse 1994:342.

SFS 1996:772
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1982:188) om preskription av

skattefordringar m.m.;

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1982:188) om

preskription av skattefordringar m.m. skall ha följande lydelse.

5 §2 Har beslut om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion meddelats på grund av en ansökan som gjorts
innan fordringen har preskriberats, preskriberas den tidigast två år efter
utgången av det kalenderår då företagsrekonstruktionen upphört eller
ett ackord skall vara fullgjort. Inleds skuldsanering enligt skuldsane-
ringslagen (1994:334) innan fordringen har preskriberats, preskriberas
den tidigast två år efter utgången av det kalenderår då beslutet om att
inleda skuldsanering meddelades eller, om skuldsanering beslutas, då
återstående skuldbelopp senast skulle ha betalats.

Första stycket gäller inte om ansökan om företagsrekonstruktion görs

eller skuldsanering inleds under tid då preskriptionstiden är förlängd på
grund av 9 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

2. Har god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträ-

dandet, gäller dock äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.