SFS 1997:491 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. / SFS 1997:491 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
SFS 1997_491 Lag om ändring i lagen (1982_188) om preskription av skattefordringar m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1982:188) om preskription

av skattefordringar m.m.;

SFS 1997:491

Utkom från trycket
den 25 juni 1997

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1982:188) om pre-

skription av skattefordringar m.m.2

dels att i 1 § orden "rättshjälpslagen (1972:429)" skall bytas ut mot "rätts-

hjälpslagen (1996:1619)",

dels att 3 och 4 §§ skall ha följande lydelse.

3 §3 En fordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den
förföll till betalning, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Har en fordran fastställts till sitt belopp

1. sedan den förfallit till betalning eller

2. sedan föreskriven tid för avlämnande av deklaration eller annan redo-

visning för fordringen gått ut,

räknas preskriptionstiden i fråga om sådan del av fordringen som dessför-

innan inte har varit indrivningsbar från utgången av det kalenderår då fast-
ställd sen ägde rum.

En fordran som har påförts enligt skattebetalningslagen (1997:483)

preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den lämnades för in-
drivning. Om ett sådant indrivningsuppdrag återtas, upphör beräkningen av
preskriptionstid för det belopp som omfattas av återkallelsen.

4 § Medges den som svarar för betalning av en fordran helt eller delvis an-

stånd med betalningen, preskriberas fordringen i motsvarande mån tidigast
två år efter utgången av det kalenderår då anståndet upphörde att gälla.

Första stycket gäller inte i fråga om fordringar som påförts enligt skattebe-

talningslagen (1997:483).

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Senaste lydelse av 1 § 1993:904.

3

Senaste lydelse 1984:861.

878

background image

Denna lag träder i kraft såvitt gäller ändringen i 1 § den 1 december 1997

och i övrigt den 1 november 1997. �ldre bestämmelser skall fortfarande
gälla i fråga om fordringar som har påförts enligt uppbördslagen (1953:272)
eller rättshjälpslagen (1972:429).

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

SFS 1997:491

879

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.