SFS 2006:550 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. / SFS 2006:550 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
060550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:188) om preskription av
skattefordringar m.m.;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1982:188) om preskrip-

tion av skattefordringar m.m. skall ha följande lydelse.

5 §

2 Har beslut om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om

företagsrekonstruktion meddelats på grund av en ansökan som gjorts innan
fordringen har preskriberats, preskriberas den tidigast två år efter utgången
av det kalenderår då företagsrekonstruktionen upphört eller ett ackord skall
vara fullgjort. Inleds skuldsanering innan fordringen har preskriberats, pre-
skriberas den tidigast två år efter utgången av det kalenderår då beslutet om
att inleda skuldsanering meddelades eller, om skuldsanering beslutas, då
återstående skuldbelopp senast skulle ha betalats.

Första stycket gäller inte om ansökan om företagsrekonstruktion görs eller

skuldsanering inleds under tid då preskriptionstiden är förlängd på grund av
9 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286.

2 Senaste lydelse 1996:772.

SFS 2006:550

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.