SFS 2022:978 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. / SFS 2022:978 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
SFS2022-978.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1982:188) om preskription av

skattefordringar m.m.

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1982:188) om preskription
av skattefordringar m.m. ska ha följande lydelse.

5 §2 Om ett beslut om företagsrekonstruktion har meddelats på grund av
en ansökan som gjorts innan fordran har preskriberats, preskriberas den tidi-
gast två år efter utgången av det kalenderår då företagsrekonstruktionen upp-
hört eller en skulduppgörelse i en fastställd rekonstruktionsplan ska vara
fullgjord. Om ett inledandebeslut om skuldsanering eller F-skuldsanering
har meddelats innan fordringen har preskriberats, preskriberas den tidigast
två år efter utgången av det kalenderår då inledandebeslutet meddelades
eller, om ett beslut om skuldsanering eller F-skuldsanering har meddelats,
då återstående skuldbelopp senast skulle ha betalats.

Första stycket gäller inte om ansökan om företagsrekonstruktion görs eller

ett inledandebeslut om skuldsanering eller F-skuldsanering meddelas under
tid då preskriptionstiden är förlängd på grund av 9 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fordringar som omfattas

av ett offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företags-
rekonstruktion.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.
2 Senaste lydelse 2016:680.

SFS

2022:978

Publicerad
den

23 juni 2022

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.