SFS 2011:1309 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. / SFS 2011:1309 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
111309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:188) om preskription av
skattefordringar m.m.;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1982:188) om

preskription av skattefordringar m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

2

En fordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den

förföll till betalning, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Har en fordran fastställts till sitt belopp sedan den förfallit till betalning,

räknas preskriptionstiden i fråga om sådan del av fordringen som dessförin-
nan inte har varit indrivningsbar från utgången av det kalenderår då faststäl-
lelsen ägde rum. Detsamma gäller om en fordran har fastställts till sitt be-
lopp sedan föreskriven tid för avlämnande av deklaration eller annan redo-
visning för fordringen gått ut.

En fordran som har påförts enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) pre-

skriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den lämnades för indriv-
ning. Om ett sådant indrivningsuppdrag återtas, upphör beräkningen av pre-
skriptionstid för det belopp som omfattas av återkallelsen.

4 §

3

Medges den som svarar för betalning av en fordran helt eller delvis

anstånd med betalningen, preskriberas fordringen i motsvarande mån tidi-
gast två år efter utgången av det kalenderår då anståndet upphörde att gälla.

Första stycket gäller inte i fråga om fordringar som påförts enligt skatte-

förfarandelagen (2011:1244).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fordringar som har

påförts enligt skattebetalningslagen (1997:483).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 1997:491.

3 Senaste lydelse 1997:491.

SFS 2011:1309

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.