SFS 1982:1194

821194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:1194 Lag

Utkom från trycket

OHl h yrcshusavgift;

den 28 december 1982

Utfärdad den 17 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Den som vid ta xering till kommunal inkomstskatt skall ta upp garan­

tibelopp för annan fastighet som inkomst skall betala hyreshusavgift om

fastigheten vid fa stighetstaxering betecknas som hyreshusenhet och om­
fattar byggnad med b eräknat värdeår före år 1975.

Från hyreshusavgift undantas dock

1. hyreshusenhet som huvudsakligen består av hotell- eller restaurang­

byggnad, kioskbyggnad eller parkeringsbyggnad eller som utgörs av tomt­

mark med sane ringsbyggnad samt hyreshusenhet med ett taxeringsvärde

understigande 1000 kronor,

2. hyreshusenhet om byggnaden har uppförts eller byggts om efter år

1957 med stöd av lån enligt kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m. m.
eller kungörelsen (1962:537) om bostadslån eller bostadslånekungörelsen
(1967:552) eller med stöd av lån enligt bostadsfmansieringsförordningen
(1974:946) och lånet inte avser enbart följande åtgärder, nämligen

åtgärder för en bättre hushållning med energi eller användning av annat

energislag än olja vid uppvärmning,

åtgärder vilka behövs för att minska radondotterhalten till en nivå som

är godtagbar från allmän hälsovårdssynpunkt,

åtgärder som avser förbättrad avfallshantering,

3. hyreshusenhet med studentbostadshus som har uppförts år 1957 eller

tidigare med stöd av tilläggslån för anordnande av studentbostäder,

4. annan hyreshusenhet om byggnaden har uppförts efter år 1957 och

lån har lämnats enligt räntelånekungörelsen (1967:553).

Hyreshusavgiften utgör för vaije beskattningsår 2 pro cent av det taxe­

ringsvärde som legat till grund för beräkning av garantibeloppct.

2924

' Prop. 1982/83:50 bil. 2, SkU 15, rskr 106.

\

¬

background image

Har garantibeloppet jämkats enligt bestämmelserna i 47 § sjätte s tycket

SFS 1982:1194

kömmunalskattelagen (1928:370) skall o ckså underlaget för beräkning av

hyreshusavgiften jämkas.

2 § Vad som föreskrivs i 15 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt om ansvarighet för sådan skatt gäller också beträffan­
de hyreshusavgift.

3 § Hyreshusavgift utgår i helt antal kronor. Avgiftsbeloppet avrundas

vid öretal över femtio uppåt och vid annat öretal nedåt.

4 § I fråga om debitering och uppbörd av hyreshusavgift gäller bestäm­

melserna i uppbördslagen (1953:272).

5 § Hyreshusavgift tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983 och tillämpas första gången

vid 19 84 års taxering. Avgiften skall dock vid 1984 års taxering utgöra I
procent och vid 1985 års taxering 1,5 procent. I fråga om förvärvskälla för
vilken beskattningsåret har böljat före ikraftträdandet skall avgiften vid

1984 års taxering påföras med så stor del som svarar mot förhållandet

mellan den del av beskattningsåret som infaller efter ikraftträdandet och
hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

KJELL-OLOF FELDT
(B udgetdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.