SFS 1984:1078

841078.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:1078

öm ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt; utkom från trycket

den 28 december 1984

Utfärdad den 18 dece mber 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1984:1052) om

statlig fastighetsskatt

dels att nuvarande 2-8 §§ skall betecknas 3-9 §§,
dels att 1 §, den nya 3§ och ikraftträdandebestämmelserna skall ha

nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 2§, av nedan angivna

lydelse.

1 § Till fastighetsskatt skattepliktiga fastigheter är sådana som vid fas­

tighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, hyreshusenhet eller lant­
bruksenhet om på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen
betecknas som småhus, hyreshus, tomtmark för småhus eller tomtmark för
hyreshus. Från skatteplikt undantas fastighet som året före taxeringsåret

inte varit skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

2 § Skattskyldig till fastighetsskatt är ägaren till fastigheten eller den som

enligt Ikap. 5§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som
ägare.

Fastighetsskatt beräknas för beskattningsår. Omfattar beskattningsåret

kortare eller längre tid än tolv månader eller har fastigheten förvärvats

eller avyttrats under beskattningsåret, skall underlaget för fastighetsskat­

ten jämkas med häns yn härtill.

3

Fastighetsskatten utgör för vaije beskattningsår

a) 2 procent av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten beräknas enligt

24 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) och fastigheten utgör hyres­
husenhet,

b) 2 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten

beräknas enligt 24 § 1 mom. kommunalskattelagen och fastigheten utgör

småhusenhet,

c) 1,4 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten

beräknas enligt 24 § 2mom. kommunalskattelagen,

d) 1,4 procent av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten beräknas

enligt 2§ 7 mom. lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt och fastigheten
utgör hyreshusenhet,

e) 1,4 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten

beräknas enligt 2 § 7 mom. lagen om statlig inkomstskatt och fastigheten
utgör småhusenhet,

f) 2 procent av bostadsbyggnadsvärde och tomtmarksvärde avseende

hyreshus på lantbruksenhet,

g) 2 procent av en tredjedel av bostadsbyggnadsvärde och tomtmarks­

värde avseende småhus på lantbruksenhet,

' Prop. 1984/85:70, SkU 23, rskr 110.

^ �ndringen innebär bl. a. att Qärde och femte styckena upphävs.

2417

¬

background image

SFS 1984:1078

h) 2 procent av taxeringsvärdet om hyreshusenhet enligt 4kap. II §

andra stycket fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall ha beskattnings­

naturen jordbruksfastighet,

i) 2 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet om s måhusenhet enligt

4 kap. 11 § andra stycket fastighetstaxeringslagen skall ha beskattningsna­
turen jordbruksfastighet,

j) 2 p rocent av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten utgör intäkt av

rörelse enligt kommunalskattelagen och fastigheten utgör hyreshusenhet,

k) 2 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten

utgör intäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och fastigheten utgör
småhusenhet.

Till den del taxeringsvärdet av en fastighet, som ägs av sådan inländsk

eller utländsk livförsäkringsanstalt som avses i 2 § 6 mom. lagen om statli g

inkomstskatt, belöper på verksamhet avseende sådana pensionsförsäk­
ringar eller avgångsbidragsförsäkringar som nämns i 2 § 6 mom. tredje
stycket samma lag, skall dock procenttalet, i s tället för vad som därom
föreskrivs i första stycket j eller k, utgöra 1,4.

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av

fastigheten skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för dessa
delar utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.

Denna lag^ träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången

vid 1986 års taxering. Ingår fastighet i förvärvskälla för vilken beskatt­

ningsåret har börjat före ikraftträdandet skall skatten vid 1986 års taxering
påföras med så stor del som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller efter ikraftträdandet och hela beskattnings­

året.

I stället för vad som d ärom föreskrivs i 3 § första stycket b, f, g, i och k

skall procenttalet vid 1986 års taxering utgöra 0,7 och vid 1987 års taxering

1,4.1 stället för vad som därom föreskrivs i 3 § första stycket c och e skall

procenttalet vid 1986 års taxering utgöra 0,5 och vid 1987 års taxering 1.

Denna lag" träder i kraft den 1 januari 1985.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Bodil Hulgaard

(Finansdepartementet)

2418

'

1984:1052.

" 1984:1078.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.