SFS 1984:1052

841052.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:1052

öbl statlig fastighetsskatt;

utkom från trycket

den 28 december 19 84

Utfärdad den 18 decemb er 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Den som vid taxerin g till kommunal inkomstskatt skall ta upp garan­

tibelopp för fastighet som inkomst skall betala fastighetsskatt för fastighe­
ten om den vid fa stighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, hyres­
husenhet eller lantbruksenhet om på lantbruksenheten finns vad som vid

fastighetstaxeringen betecknas som småhus, hyreshus, tomtmark för små­

hus eller tomtmark för hyreshus.

2 § Fastighetsskatten utgör för vaije beskattningsår

a) 2 procent av taxe ringsvärdet om intäkt av fastigheten beräknas enligt

24 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) och fastigheten utgör hyres­

husenhet,

b) 2 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten

beräknas enligt 24 § 1 mom. kommunalskattelagen och fastigheten utgör
småhusenhet,

c) 1,4 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet om intäkt av fastighe­

ten beräknas enligt 24 § 2 mom. kommunalskattelagen,

d) 1,4 procent av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten beräknas

enligt 24 § 3 mom. kommunalskattelagen och fastigheten utgör hyreshus­
enhet,

e) 1,4 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet om intäkt av fastighe­

ten beräknas enligt 24 § 3 mom. kommunalskattelagen o'ch fastigheten
utgör småhusenhet,

f) 2 procent av bostadsbyggnadsvärde och tomtmarksvärde avseende

hyreshus på lantbruksenhet,

g) 2 procent av en tredjedel av bostadsbyggnadsvärde och tomtmarks-

värde avseende småhus på lantbruksenhet,

h) 2 procent av taxeringsvärdet om hyreshusenhet enligt 4 kap. 11 §

andra stycket fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall ha beskattnings­

naturen jordbruksfastighet,

i) 2 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet om småhusenhet enligt 4

kap. 11 § andra stycket fastighetstaxeringslagen skall ha beskattningsna­
turen jordbruksfastighet,

j) 2 procent av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten utgör intäkt av

rörelse enligt kommunalskattelagen och fastigheten utgör hyreshusenhet,

k) 2 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten

utgör intäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och fastigheten utgör

småhusenhet.

Till den del taxeringsvärdet av en fastighet, som ägs av en i 30 § 2 eller 5

mom. kommunalskattelagen angiven livförsäkringsanstalt, belöper på
verksamhet avseende sådana pensionsförsäkringar eller avgångsbidrags-

Prop. 1984/85: 18, SkU 17 och 24, rskr 90.

2327

¬

background image

SFS 1984:1052

försäkringar som nämns i 30 § 2 mom. samma lag, skall dock procenttalet,

i stället för vad som därom föreskrivs i första stycket j eller k, utgöra 1,4.

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av

fastigheten skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för dessa

delar utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.

Med taxeringsvärde, bostadsbyggnadsvärde och tomtmarksvärde avses

de värden som legat till grund för eller ingått i beräkning av garantibelop­

pet.

Har garantibeloppet jämkats enligt bestämmelserna i 47 § sjätte stycket

kommunalskattelagen skall också underlaget för beräkning av fastighets­

skatten jämkas.

3 § Bestämmelserna i den na lag om fastighet som är småhusenhet, hy­

reshusenhet eller lantbruksenhet gäller också beträffande del av fastighet,

flera fastigheter eller delar av fastigheter som utgör sådan enhet.

4 § Vad som föreskrivs i 15 § 2 mom. förs ta stycket lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt om ansvarighet för sådan skatt gäller också beträffan­
de fastighetsskatt.

5 § Fastighetsskatt utgår i helt antal k ronor. Skattebeloppet avrundas till

närmast lägre hela krontal.

6 § I fråga om debitering och uppbörd av fastighetsskatt gäller bestäm­

melserna i upp bördslagen (1953:272).

7 § Fastighetsskatt tillfaller staten.

8 § Beteckningar i denn a lag som används även i fastighetstaxeringsla­

gen (1979: 1152) eller kommunalskattelagen (1928:370) har samma betydel­
se som i dessa laga r.

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången

vid 1986 å rs taxering. Ingår fastighet i förvärvskälla för vilken beskatt­
ningsåret har börjat före ikraftträdandet skall skatten vid 1986 års taxering
påföras med så stor del som svarar mot förhållandet mellan den del av

beskattningsåret som infaller efter ikraftträdandet och hela beskattnings­

året.

I stället för vad som därom föreskrivs i 2 § första sty cket b, f, g, i och k

skall procenttalet vid 1986 års taxering utgöra 0,7 och vid 1987 års taxering

1,4. I stället f ör vad som därom föreskrivs i 2 § första sty cket c och e skall
procenttalet vid 19 86 års taxering utgöra 0,5 och vid 19 87 års taxering 1.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

KJELL-OLOF FELDT

(Finansdepartementet)

2328

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.