SFS 1986:493

860493.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:493

Ulkom från trycket

den 19juni 1986

Lag

om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt;

utfårdad den II juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2§ lagen (1984: 1052) om statlig

fastighetsskatt skall ha följande lydelse.

2 §- Skattskyldig till fastighetsskatt är ägaren till fastigheten eller den
som enligt I kap. 5 § faslighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som
ägare.

I fråga om handelsbolag och dödsbon som vid inkomsttaxeringen be­

handlas som handelsbolag åvilar skattskyldigheten dock delägarna.

Fastighetsskatt beräknas för beskattningsår. Omfattar beskattningsåret

kortare eller längre tid än tolv månader eller har fastigheten förvärvats

eller avyttrats under beskattningsåret, skall underlaget för fastighetsskat­

ten jämkas med hänsyn härtill.

956

' Prop. 1985/86: 150 (bil. 2), SkU 50, rskr. 360.

' Senaste lydelse 1984: 1078.

¬

background image

\ »

ft?/

. ' y

'ifl

⬢ .) -

/

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

SFS 1986:493

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Bodil Hulgaard

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.