SFS 1990:652

900652.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:652 Lag

Utkom från tr>xket

om ändring i lagen (1984:1052) om statlig

den 25 juni 1 990

fastighctSSkatt;

-⬢-i-iiiänr

utfärdad den 14 juni 1990.

"-'⬢'iälEi

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 ,2 och 3 § § lagen (1 9 84:1052):

om statlig fastighetsskatt skall ha f öljande lydelse.

⬢ d.jnare

I

Till fast ighetsskatt skattepliktiga fastigheter är sådana som v id fas­

tighetstaxeringen betecknas som småhu senhet, hyreshusenhet eller lant-

,

' Prop. 1989/90; i 10. SkU30, rskr. 356.

'254

⬢ Senasic lydelse 1984: 1078.

ili

¬

background image

^'bruksenhet om på lantb ruksenheten finns vad som vid fastighetstaxering-

SFS 1990:652

' en betecknas som småhus, hyreshus, tomtmark för småhus eller tomtmark

^ för hyreshus. Från skatteplikt undantas fastighet som året före taxerings-

⬢⬢året inte varit skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Utöver vad som sägs i första stycket är sådan privatbostad, som avses i

^ 5 § kommunalskattelagen (1928:370) och som är belägen i utlan det, skat-

-Mepliktig till fastighetsskatt.

⬢ i:2

Skattskyldig till fastighetsskatt är ägaren till fastigheten eller den

''⬢-som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979: II52) skall anses som

⬢ägare.

I fråga om handelsbolag och dödsbon som vid inkomsttaxeringen be-

'- handlas som handelsbolag åvilar skattskyldigheten dock delägarna.

Såvitt gäller sådan privatbostad som avses i 1 § andra stycket föreligger

⬢ skattskyldighet endast for tid under vilken ägaren varit bosatt i Sv erige.

Fastighetsskatt beräknas för beskattningsår. Omfattar beskattningsåret

- kortare eller längre tid än tolv månader eller har fastigheten förvärvats

⬢::el[er avyttra ts under beskattningsåret, skall underlaget för fastighetsskat­

ten jämkas med hänsyn härtill.

⬢V3 §'' Fastighetsskatten utgör för varje beskattningsår

; ⬢ - a) 1,5 procent av :

taxeringsvärdet avseende småhusenhet,

-i: bostadsbyggnadsvärdet och to mtmarksvärdet avseende småhus på lant-

-v-bruksenhet,

75 procent av marknadsvärdet avseende privatbostad i utlandet,
b) 2, 5 procent av:

taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet,
bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet avseende hyreshus på

lantbruksenhet.

Innehåller byggnaden på en fastighet, som är belägen i Sverige, huvud-

_ sakligen bostäder och har byggnaden beräknat värdeår som utgör året före

* taxeringsåret, utgår dock ingen fastighetsskatt under de fem första åren

och halv fastighetsskatt under de därpå följande fem åren.

För fastighet, som avses i 5 § kommunalskattelagen (1928:370), skall

⬢^fastighetens andel av taxeringsvärdet på sådan samfällighet som avses i

41 a § nämnda lag inräknas i underlaget for fastighetsskatten om samfällig-
heten utgör en särskild taxeringsenhet.

-

Har byggnad, som är avsedd för användning under hela året, på grund

av eldsvåda eller därmed jämförlig händelse inte kunnat utnyttjas under

viss tid eller har i sådan byggnad för uthyrning avsedd lägenhet inte kunnat
uthyras, f år fastighetsskatten nedsättas med hänsyn till den omfattning,
vari byggnaden inte kunnat användas eller uthyras. Har så varit fallet

i' under endast kortare tid av be skattningsåret, skall någon neds ättning dock

inte ske.

' Senaste lydelse 1986:493.

' Senaste lydelse 1989: 1019.

1255

¬

background image

SFS 1990:652

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda d elaf

fasligheten skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för de

delar utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastig hetsd .

1. Denna lag träder ilcraft den I juli 1990 och tillä mpas första gängen

vid 1992 års taxering.

2. �ldre bestämmelser i 3 § första stycket gäller i fråga om fastighets­

skatt för beskattningsår som h ar påbörjats före utgången av år 1990.

3. I stället för det procenttal som föreskrivs i 3 § första stycket skall, i

fråga om småhusenhet samt småhus och tomtmark för småhus på la nt­
bruksenhet med beräknat värdeår före år 1991, procenttalet vid 1992 och

1993 års taxeringar utgöra 1,2.

4. I stället för vad som följer av 3 § första stycket och punkt 3 skall vid

följande års taxeringar endast halv fastighetsskatt utgå i fråga om f astighe­
ter, bebyggda med byggnader med nedan angivna värdeår, om fastigheter­

na utgör småhusenhet eller småhus och tomtmark för småhus på la nt­
bruksenhet:

Taxeringsår

1992

1993

1994
1995
1996

Värdeår
1986-1990

1987-1990
1988- 1990

1989-1990

1990

5. I stället för vad som följer av 3 § första stycket skal l vid följande års

taxeringar fastighetsskatt inte utgå eller endast halv fastighetsskatt utgå för

fastigheter, bebyggda med byggnader vilka huvudsakligen innehåll er bo­
städer och har nedan angivna värdeår, om fastigheterna utgör hyreshusen­

het eller hyreshus o ch to mtmark för hyreshus på lantbruksenhet:

Taxeringsår

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Halv fastighetsskatt

Värdeår

1973-1976

1975-1978

1977-1980

1979-1982

1981-1984

1983-1986

1985-1988

1987-1990

1989-1990

Ingen fastighetsskatt

Värdeår

1977-1990

1979- 1990

1981-1990

1983-1990

1985-1990

1987-1990

1989-1990

På regeringe ns vägnar

ERIK�&SBRINK

1256

Per Anders Lindgren

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.