SFS 1991:1914

911914.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1914 Lag

Utkom från trycket

om ändring! lagen (1984:1052) om statlig

den 30 december 1991 fastighetsskatt;

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt skall ha följande lydelse.

6

I fråga om förfarandet vid taxering till fastighetsskatt gäller bestäm­

melserna i taxeringslagen (1990:324).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas från och med

1992 års taxering.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

' Prop. 1991/92:43, SkU7, rskr. 100.

3504

' Senaste lydelse 1990:394.

Carl Gustav Femlund
(Finansdepartementet)

'V; i/r ⬢

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.