SFS 1992:1593

921593.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1593

om ändring i lagen (1984:1052) om statlig

utkom från trycket

fastighetsskatt;

december 1992

Utfärdad den 21 decemb er 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 3 § § lagen (1984:1052) om

statlig fastighetsskatt och punkterna 4 och 5 i övergångsbestämmelserna

till lagen (1990:652) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1

Till fastighetsskatt skattepliktiga fastigheter är sådana som vid fas­

tighetstaxeringen betecknats som småhusenhet, hyreshusenhet eller lant­
bruksenhet om på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxering­

en betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Från skatteplikt

undantas fastighet som året före taxeringsåret inte varit skattepliktig enligt

fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Utöver vad som sägs i första stycket är sådan privatbostad, som avses i

5 § kommunalskattelagen (1928:370) och som är beläg en i utlandet, skat­

tepliktig till fastighetsskatt.

3

Fastighetsskatten utgör för vaije beskattningsår

a) 1,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende småhusenhet,

bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet avseende småhus på lant­

bruksenhet,

75 procent av marknadsvärdet avseende privatbostad i utlandet,
b) 2,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värde­

ringsenhet för bostäder, värderingsenhet för bostäder under uppförande,
värderingsenhet avseende tomtmark som hör till dessa bostäder, annan
värderingsenhet tomtmark som är obebyggd samt värderingsenhet avseen­

de exploateringsmark.

Innehåller byggnaden på en fastighet, som är belägen i Sverige, bostäder

och har byggnaden beräknat värdeår som utgör året före det fastighetstaxe­

ringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, utgår dock ingen fastighetsskatt
på bostadsdelen under de fem första åren och halv fastighetsskatt under de

därpå följande fem åren enligt vad som närmare föreskrivs i femte stycket.

Detsamma gäller färdigställd eller ombyggd sådan byggnad, för vilken
värdeår inte har åsatts vid ny fastigh etstaxering, men som skulle ha åsatts

ett värdeår motsvarande året före det fastighetstaxeringsår som föregått

inkomsttaxeringsåret, om ny fastighetstaxering då hade företagits.

För fastighet, som avses i 5 § kommunalskattelagen (1928:370), skall

fastighetens andel av taxeringsvärdet på sådan samfallighet som avses i
41 a § nämnda lag inräknas i underlaget för fastighetsskatten om samfållig-

heten utgör en särskild taxeringsenhet.

' Prop. 1992/93:122, bet. 1992/93: SkU 16, rskr. 1992/93:150.

^ Senaste lydelse 1990:652.

' Senaste lydelse 1990:1383.

3755

¬

background image

J

⬢ n.'

S I,.

SFS 1992:1593

Har byggnad, som är avsedd for användning under hela året, på grund

av eldsvåda eller därmed jämförlig händelse inte kunnat utnyttjas under

viss tid eller har i sådan byggnad för uthyrning avsedd lägenhet inte kunnat

uthyras, får fastighetsskatten nedsättas med hänsyn till den omfattning,
vari byggnaden inte kunnat användas eller uthyras. Har så varit fallet
under endast kortare tid av beskattningsåret, skall någon nedsättning dock

inte ske.

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av

fastigheten skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten for dessa
delar utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.

Den nedsättning av fastighetsskatten som föreskrivs i a ndra stycket skall

såvitt avser småhusenhet beräknas på den del av taxeringsvärdet som

belöper på värderingsenhet som avser småhuset med tillhörande tomt­
mark, om tomtmarken ingår i samma taxeringsenhet som småhuset. Det­

samma gäller i tillämpliga delar småhus med tillhörande tomtmark på

lantbruksenhet. För hyreshusenhet beräknas nedsättningen på den del av

taxeringsvärdet som belöper på värderingsenhet som avser bostäder med
tillhörande värderingsenhet tomtmark, om tomtmarken ingår i samma
taxeringsenhet som hyreshuset.

4". I st ället for vad som följer av 3 § första stycket och punkt3 skall vid

följande års taxeringar endast halv fastighetsskatt utgå i fråga om fastighe­
ter, bebyggda med byggnader med nedan angivna värdeår, om fastigheter­
na utgör småhusenhet eller småhus och tomtmark for småhus på lant­

bruksenhet. Detta gäller dock inte i fråga om sådant småhus som är
inrättat till bostad åt minst tre och högst tio familjer och som ingår i

lantbruksenhet. Vid beräkningen enligt denna punkt skall vad som anges i

3 § femte stycket ha motsvarande tillämpning:

Taxeringsår

1992
1993

1994
1995

1996

Värdeår

1986-1990
1987-1990
1988-1990

1989-1990
1990

5^ I stället for vad som följer av 3 § första stycket skall vid följande års

taxeringar fastighetsskatt inte utgå eller endast halv fastighetsskatt utgå f�r
fastigheter, bebyggda med byggnader vilka innehåller bostäder och har

nedan angivna värdeår, om fastigheterna utgör hyreshusenhet. Vid denna

beräkning skall vad som anges i 3 § femte stycket ha motsvarande tillämp­
ning. Detsamma gäller i fråga om sådant småhus som är inrättat till bostad

åt minst tre och högst tio familjer och som ingår i lantbruksenhet:

3756

^ Senaste lydelse 1990:1383.

' Senaste lydelse 1990:1383.

¬

background image

Taxeringsår

Halv

Ingen

fastighetsskatt

fastighetsskatt

Värdeår

Värdeår

1992

1973-1976

1977-1990

1993

1975-1978

1979-1990

1994

1977-1980

1981-1990

1995

1979-1982

1983-1990

1996

1981-1984

1985-1990

1997

1983-1986

1987-1990

1998

1985-1988

1989-1990

1999

1987-1990

2000

1989-1990

SFS 1992:1593

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första

gången vid 1995 års taxering.

2. Vid 199 4 års taxering skall, såvitt avser hyreshusenhet, skatteuttaget

enligt 3 § första stycket b) i dess äldre lydelse göras på den del av taxerings­

värdet som inte belöper på lokaler med tillhörande tomtmark. Nedsätt­
ning av skatteuttaget enligt den äldre lydelsen av 3 § andra stycket och

punkt 5 övergångsbest ämmelserna skall vid nämnda taxeringsår endast

göras på den del av taxeringsvärdet som belöper på hyreshus som avser

bostäder med tillhörande tomtmark, om tomtmarken och hyreshuset ingår

i samma taxeringsenhet.

3. För hyreshusenhet som innehåller lokaler och för vars förvärvskälla

beskattningsåret har böijat före den 1 januari 1993 skall skatt som avser

lokaler med tillhörande tomtmark vid 1994 års taxering påföras enligt
äldre bestämmelser med så stor del som sv arar mot förhållandet mellan
den del av beskattning såret som infaller före den 1 januar i 1993 och hela

beskattningsåret.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Carl Gustav Femlund

(Finansdepartementet)

3757

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.