SFS 1993:1560 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt / SFS 1993:1560 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
SFS 1993_1560 Lag om ändring i lagen (1984_1052) om statlig fastighetsskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3992

SFS 1993:1560 Lag

om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt;

Utkom från trycket
den 29 december 1993

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt skall ha följande lydelse.

2 §2 Skattskyldig till fastighetsskatt är ägaren till fastigheten eller den
som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som
ägare.

I fråga om handelsbolag åvilar skattskyldigheten dock delägarna.
Såvitt gäller sådan privatbostad som avses i 1 § andra stycket föreligger

skattskyldighet endast för tid under vilken ägaren varit bosatt i Sverige.

I det fall inkomst av eller förmögenhetstillgång som består av sådan

privatbostad som avses i 1 § andra stycket är undantagen från beskattning

1

Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94: SkU l5, rskr. 1993/94:108.

2

Senaste lydelse 1990:1383.

background image

SFS 1993:1560

i Sverige på grund av dubbelbeskattningsavtal, skall statlig fastighetsskatt

avseende sådan privatbostad inte tas ut.

Fastighetsskatt beräknas för beskattningsår. Omfattar beskattningsåret

kortare eller längre tid än tolv månader eller har fastigheten förvärvats
eller avyttrats under beskattningsåret, skall underlaget för fastighetsskat-
ten jämkas med hänsyn härtill.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången

vid 1995 års taxering.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

3993

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.