SFS 1994:1910 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt / SFS 1994:1910 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
SFS 1994_1910 Lag om ändring i lagen (1984_1052) om statlig fastighetsskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1910
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:1052) om

statlig fastighetsskatt

dels att 2 och 3 a §§ skall ha följande lydelse,
dels att punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (1993:1525) om

ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall ha följande
lydelse.

2 §2 Skattskyldig till fastighetsskatt är ägaren till fastigheten eller den
som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som
ägare.

I fråga om handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegruppering-

ar åvilar skattskyldigheten dock delägarna respektive medlemmarna.

Såvitt gäller sådan privatbostad som avses i 1 § andra stycket föreligger

skattskyldighet endast för tid under vilken ägaren varit bosatt i Sverige.

I det fall inkomst av eller förmögenhetstillgång som består av sådan

privatbostad som avses i 1 § andra stycket är undantagen från beskattning
i Sverige på grund av dubbelbeskattningsavtal, skall statlig fastighetsskatt
avseende sådan privatbostad inte tas ut.

Fastighetsskatt beräknas för beskattningsår. Omfattar beskattningsåret

kortare eller längre tid än tolv månader eller har fastigheten förvärvats
eller avyttrats under beskattningsåret, skall underlaget för fastighetsskat-
ten jämkas med hänsyn härtill.

Fastighetsskatten beräknas på grundval av det taxeringsvärde som gäller

under beskattningsåret. Gäller olika värden för skilda delar av beskatt-
ningsåret beräknas skatten särskilt för varje sådan del med motsvarande

tillämpning av bestämmelserna i femte stycket.

1

Prop. 1994/95:53, 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU 13, 1994/95:SkUl l, rskr.

1994/95:150

2

Senaste lydelse 1993:1560.

6681

background image

SFS 1994:1910

3 a §3 Vid beräkning av fastighetsskatt enligt 3 § skall följande iakttas.

Har kostnader för om- eller tillbyggnad nedlagts på den del av en

hyreshusenhet som avser värderingsenhet för bostäder skall, om den skatt-
skyldige begär det och inte annat följer av tredje stycket, ett reduceringsbe-
lopp
bestämmas. Reduceringsbeloppet är lika med det närmast efter om-
eller tillbyggnaden bestämda taxeringsvärdet, som utgör underlag för fas-

tighetsskatt enligt 3 § första stycket b, minskat med det värde som skulle
ha bestämts som motsvarande taxeringsvärde om om- eller tillbyggnaden
inte hade gjorts.

Ett reduceringsbelopp skall bestämmas endast när om- eller tillbygg-

nadskostnaderna överstiger 100000 kronor och det taxeringsvärde som
utgör underlag för fastighetsskatten enligt 3 § första stycket b har höjts
med minst 20 procent i förhållande till det senast före om- eller tillbyggna-
den bestämda taxeringsvärdet. Reduceringsbelopp skall inte bestämmas
när om- eller tillbyggnadskostnaderna föranleder att 3 § andra stycket skall
tillämpas.

Om ett reduceringsbelopp har bestämts för en värderingsenhet som

därefter ändras och innebär ändringen att hela eller viss del av reduce-
ringsbeloppet bör hänföras till annan värderingsenhet än den för vilken
reduceringsbeloppet ursprungligen bestämts skall reduceringsbeloppet
proportioneras i förhållande till om- eller tillbyggnadskostnademas fördel-
ning på de nya värderingsenheterna.

När ett reduceringsbelopp har bestämts skall skatt enligt 3 § första

stycket b beräknas på taxeringsvärdet som där avses minskat med reduce-
ringsbeloppet under de första fem kalenderåren som det höjda taxerings-
värdet ligger till grund för fastighetsskatten och minskat med halva reduce-
ringsbeloppet de därpå följande fem kalenderåren. Har omständighet in-
träffat som gör att 3 § andra stycket är tillämpligt skall vid beräkningen av
fastighetsskatten hänsyn inte tas till reduceringsbelopp som bestämts före
det att 3 § andra stycket blev tillämpligt.

2.4 I stället för vad som följer av punkt 5 av övergångsbestämmelserna

till lagen (1990:652) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighets-
skatt skall, om ett reduceringsbelopp enligt 3 a § har bestämts för hyreshus-
enhet, skatten beräknas på sätt som följer av 3 och 3 a §§ om en sådan
beräkning leder till lägre fastighetsskatt. Om fastighetsskatt skall beräknas
enligt punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:652) om änd-
ring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall ett reduceringsbe-
lopp inte beaktas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första

gången vid 1996 års taxering.

2. �ldre föreskrifter i 2 § andra stycket tillämpas för beskattningsår som

har påbörjats före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 2 § sjätte stycket skall gälla vid 1996 års taxering

endast om den skattskyldige yrkar det.

3

Senaste lydelse 1994:51.

4

Senaste lydelse 1994:51.

6682

background image

6683

SFS 1994:1910

4. Bestämmelserna i 2 § sjätte stycket skall inte gälla fastigheter som

avses i punkterna 4 och 5 av övergångsbestämmelserna till lagen
(1990:652) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt vid
tillämpning av nämnda punkter i dessa övergångsbestämmelser.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Carl Gustav Femlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.