SFS 1994:1911 Lag om ändring i lagen (1994:1872) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt / SFS 1994:1911 Lag om ändring i lagen (1994:1872) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
SFS 1994_1911 Lag om ändring i lagen (1994_1872) om ändring i lagen (1984_1052) om statlig fastighetsskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6683

SFS 1994:1911
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1994:1872) om ändring i lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt i paragrafens lydelse enligt lagen (1994:1872) om ändring i
nämnda lag och ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen
(1994:1872) skall ha följande lydelse.

3 § Fastighetsskatten utgör för varje beskattningsår

a) 1,7 procent av:
taxeringsvärdet avseende småhusenhet,
det omräknade bostadsbyggnadsvärdet och det omräknade tomtmarks-

värdet avseende småhus på lantbruksenhet,

75 procent av marknadsvärdet avseende privatbostad i utlandet,

b) 1,7 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värde-

ringsenhet för bostäder, värderingsenhet för bostäder under uppförande,
värderingsenhet avseende tomtmark som hör till dessa bostäder samt
annan värderingsenhet avseende tomtmark som är obebyggd.

Innehåller byggnaden på en fastighet, som är belägen i Sverige, bostäder

och har byggnaden beräknat värdeår som utgör året före det fastighetstax-
eringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, utgår dock ingen fastighets-
skatt på bostadsdelen för det fastighetstaxeringsåret och de fyra följande

kalenderåren och halv fastighetsskatt för de därpå följande fem kalender-
åren enligt vad som närmare föreskrivs i femte stycket. Detsamma gäller
färdigställd eller ombyggd sådan byggnad, för vilken värdeår inte har
åsatts vid ny fastighetstaxering, men som skulle ha åsatts ett värdeår

motsvarande året före det fastighetstaxeringsår som föregått inkomsttax-
eringsåret, om ny fastighetstaxering då hade företagits.

För fastighet, som avses i 5 § kommunalskattelagen (1928:370), skall

fastighetens andel av taxeringsvärdet på sådan samfällighet som avses i
41 a § nämnda lag inräknas i underlaget för fastighetsskatten om samfallig-
heten utgör en särskild taxeringsenhet.

1

Prop. 1994/95:53, bet. 1994/95:SkU13 , rskr. 1994/95:150.

background image

SFS 1994:1911

Har byggnad, som är avsedd för användning under hela året, på grund

av eldsvåda eller därmed jämförlig händelse inte kunnat utnyttjas under
viss tid eller har i sådan byggnad för uthyrning avsedd lägenhet inte kunnat
uthyras, får fastighetsskatten nedsättas med hänsyn till den omfattning,

vari byggnaden inte kunnat användas eller uthyras. Har så varit fallet
under endast kortare tid av beskattningsåret, skall någon nedsättning dock
inte ske.

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av

fastigheten skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för dessa
delar utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.
Den nedsättning av fastighetsskatten som föreskrivs i andra stycket skall

såvitt avser småhusenhet beräknas på den del av taxeringsvärdet som
belöper på värderingsenhet som avser småhuset med tillhörande tomt-
mark, om tomtmarken ingår i samma taxeringsenhet som småhuset. Det-
samma gäller i tillämpliga delar småhus med tillhörande tomtmark på
lantbruksenhet. För hyreshusenhet beräknas nedsättningen på den del av
taxeringsvärdet som belöper på värderingsenhet som avser bostäder med
tillhörande värderingsenhet tomtmark, om tomtmarken ingår i samma
taxeringsenhet som hyreshuset.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första

gången i fråga om 3 § första stycket vid 1997 års taxering och i övrigt vid

1996 års taxering.

2. I stället för procenttalet 1,7 som föreskrivs i 3 § första stycket skall, i

fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före utgång-
en av år 1994, procenttalet utgöra 1,5.

3. Till den del fastighetsskatt skall beräknas på grundval av taxerings-

värde som bestämts vid fastighetstaxering år 1995 eller tidigare tillämpas
inte de nya bestämmelserna om underlaget för fastighetsskatt i 3 § första
stycket.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Carl Gustav Femlund
(Finansdepartementet)

6684

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.