SFS 1996:1173 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt / SFS 1996:1173 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
SFS 1996_1173 Lag om ändring i lagen (1984_1052) om statlig fastighetsskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1173

Utkom från trycket
den 10 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt;

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3 § lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt skall ha följande lydelse.

3 §2 Fastighetsskatten utgör för varje beskattningsår

a) 1,7 procent av:
taxeringsvärdet avseende småhusenhet,
det omräknade bostadsbyggnadsvärdet och det omräknade tomtmarksvär-

det avseende småhus på lantbruksenhet,

75 procent av marknadsvärdet avseende privatbostad i utlandet,
b) 1,7 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värde-

ringsenhet för bostäder, värderingsenhet för bostäder under uppförande,
värderingsenhet avseende tomtmark som hör till dessa bostäder samt annan
värderingsenhet avseende tomtmark som är obebyggd,

c) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderings-

enhet för lokaler, värderingsenhet för lokaler under uppförande och värde-
ringsenhet avseende tomtmark som hör till dessa lokaler,

d) 0,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende industrienhet med undantag av markvärdet av-

seende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vatten-
kraftverk och till detta hörande andelar i utbyggda regleringsanläggningar,
taxeringsenhet med outbyggt vattenfall som enligt verkställbart tillstånd får
byggas ut samt taxeringsenhet vars huvudsakliga värde utgör värde av an-
dels- eller ersättningskraft,

e) 3,42 procent av:
markvärdet avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxerings-

enhet med vattenkraftverk och till detta hörande andelar i utbyggda regle-
ringsanläggningar, taxeringsenhet med outbyggt vattenfall som enligt
verkställbart tillstånd får byggas ut samt taxeringsenhet vars huvudsakliga
värde utgör värde av andels- eller ersättningskraft.

Innehåller byggnaden på en fastighet, som är belägen i Sverige, bostäder

och har byggnaden beräknat värdeår som utgör året före det fastighetstaxe-
ringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, utgår dock ingen fastighetsskatt
på bostadsdelen för det fastighetstaxeringsåret och de fyra följande kalen-
deråren och halv fastighetsskatt för de därpå följande fem kalenderåren en-
ligt vad som närmare föreskrivs i femte stycket. Detsamma gäller färdig-
ställd eller ombyggd sådan byggnad, för vilken värdeår inte har åsatts vid
ny fastighetstaxering, men som skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande
året före det fastighetstaxeringsår som föregått inkomsttaxeringsrået, om ny
fastighetstaxering då hade företagits.

För fastighet, som avses i 5 § kommunalskattelagen (1928:370), skall

fastighetens andel av taxeringsvärdet på sådan samfällighet som avses

1

Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiUl, rskr. 1996/97:53.

2

Senaste lydelse SFS 1995:918.

2230

1

background image

SFS 1996:1173

i 41 a § nämnda lag inräknas i underlaget för fastighetsskatten om samfäl-
ligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

Har byggnad, som är avsedd för användning under hela året, på grund av

eldsvåda eller därmed jämförlig händelse inte kunnat utnyttjas under viss
tid eller har i sådan byggnad för uthyrning avsedd lägenhet inte kunnat ut-
hyras, får fastighetsskatten nedsättas med hänsyn till den omfattning, vari
byggnaden inte kunnat användas eller uthyras. Har så varit fallet under en-
dast kortare tid av beskattningsåret, skall någon nedsättning dock inte ske.

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av

fastigheten skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för dessa
delar utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.
Den nedsättning av fastighetsskatten som föreskrivs i andra stycket skall
såvitt avser småhusenhet beräknas på den del av taxeringsvärdet som avser
småhusenhet med tillhörande tomtmark, om tomtmarken ingår i samma
taxeringsenhet som småhuset. Detsamma gäller i tillämpliga delar småhus
med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet. För hyreshusenhet beräknas
nedsättningen på den del av taxeringsvärdet som belöper på värderingsen-
het som avser bostäder med tillhörande värderingsenhet tomtmark, om
tomtmarken ingår i samma taxeringsenhet som hyreshuset.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gång-

en vid 1998 års taxering.

2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre

regler för den delen av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

2231

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.