SFS 1997:442 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt / SFS 1997:442 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
SFS 1997_442 Lag om ändring i lagen (1984_1052) om statlig fastighetsskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

731

SFS 1997:442

Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt skall ha följande lydelse.

3 §2 Fastighetsskatten utgör för varje beskattningsår

a) 1,7 procent av:
taxeringsvärdet avseende småhusenhet,
det omräknade bostadsbyggnadsvärdet och det omräknade tomtmarksvär-

det avseende småhus på lantbruksenhet,

75 procent av marknadsvärdet avseende privatbostad i utlandet,
b) 1,7 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderings-

enhet för bostäder, värderingsenhet för bostäder under uppförande, värde-
ringsenhet avseende tomtmark som hör till dessa bostäder samt annan värde-
ringsenhet avseende tomtmark som är obebyggd,

c) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderings-

enhet för lokaler, värderingsenhet för lokaler under uppförande och värde-
ringsenhet avseende tomtmark som hör till dessa lokaler,

d) 0,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende industrienhet med undantag av markvärdet avse-

ende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vatten-
kraftverk och till detta hörande andelar i utbyggda regleringsanläggningar,
taxeringsenhet med outbyggt vattenfall som enligt verkställbart tillstånd får
byggas ut samt taxeringsenhet vars huvudsakliga värde utgör värde av an-
dels- eller ersättningskraft,

e) 2,21 procent av:
markvärdet avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxerings-

1

Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284.

2

Senaste lydelse 1996:1173.

background image

732

SFS 1997:442

enhet med vattenkraftverk och till detta hörande andelar i utbyggda regle-
ringsanläggningar, taxeringsenhet med outbyggt vattenfall som enligt verk-
ställbart tillstånd får byggas ut samt taxeringsenhet vars huvudsakliga värde
utgör värde av andels- eller ersättningskraft.

Innehåller byggnaden på en fastighet, som är belägen i Sverige, bostäder

och har byggnaden beräknat värdeår som utgör året före det fastighetstaxe-
ringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, utgår dock ingen fastighetsskatt
på bostadsdelen för det fastighetstaxeringsåret och de fyra följande kalender-
åren och halv fastighetsskatt för de därpå följande fem kalenderåren enligt
vad som närmare föreskrivs i femte stycket. Detsamma gäller färdigställd el-
ler ombyggd sådan byggnad, för vilken värdeår inte har åsatts vid ny fastig-
hetstaxering, men som skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande året före det
fastighetstaxeringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, om ny fastighets-
taxering då hade företagits.

För fastighet, som avses i 5 § kommunalskattelagen (1928:370), skall fas-

tighetens andel av taxeringsvärdet på sådan samfällighet som avses i 41 a §
nämnda lag inräknas i underlaget för fastighetsskatten om samfälligheten ut-
gör en särskild taxeringsenhet.

Har byggnad, som är avsedd för användning under hela året, på grund av

eldsvåda eller därmed jämförlig händelse inte kunnat utnyttjas under viss tid
eller har i sådan byggnad för uthyrning avsedd lägenhet inte kunnat uthyras,
får fastighetsskatten nedsättas med hänsyn till den omfattning, vari byggna-
den inte kunnat användas eller uthyras. Har så varit fallet under endast kor-
tare tid av beskattningsåret, skall någon nedsättning dock inte ske.

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av

fastigheten skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för dessa
delar utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.
Den nedsättning av fastighetsskatten som föreskrivs i andra stycket skall så-
vitt avser småhusenhet beräknas på den del av taxeringsvärdet som belöper

på värderingsenhet som avser småhuset med tillhörande tomtmark, om tomt-
marken ingår i samma taxeringsenhet som småhuset. Detsamma gäller i till-
lämpliga delar småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet. För hy-
reshusenhet beräknas nedsättningen på den del av taxeringsvärdet som belö-
per på värderingsenhet som avser bostäder med tillhörande värderingsenhet
tomtmark, om tomtmarken ingår i samma taxeringsenhet som hyreshuset.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången

vid 1999 års taxering.

2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre reg-

ler för den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.